Rok obrotowy: 2019

Skonsolidowany raport półroczny za 2019