Raport bieżący nr 12/2019

Temat:
Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie w przedmiocie wypłaty dywidendy

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT S.A. (dalej jako „Spółka”) w nawiązaniu do informacji przekazanej w raporcie bieżącym nr 4/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 roku, informuje że w dniu 23 maja 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 100 926 000,00 zł (słownie: sto milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych) tj. w kwocie 1,05 zł (słownie: jeden złoty 05/100) na jedną akcje Spółki.

Dzień dywidendy został ustalony na dzień 31 maja 2019 roku a dywidenda zostanie wypłacona w dniu 13 czerwca 2019 roku. Do dywidendy uprawnionych jest 96 120 000 akcji Spółki.

Pobierz PDF