Polityka prywatności

Polityka Prywatności strony internetowej www.cdprojekt.com

Kim jesteśmy

Dzień dobry. Z tej strony CD PROJEKT S.A. Jesteśmy administratorem strony internetowej www.cdprojekt.com i administratorem danych osobowych, które zbieramy za jej pośrednictwem.

Jeśli masz pytania dotyczące Twojej prywatności możesz wysłać do nas e-mail na adres: dpo@cdprojektred.com. Możesz również wysłać do nas list pocztą tradycyjną na podany adres CD PROJEKT S.A., ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Do kogo kierujemy te informacje

Poniższe informacje kierujemy do Ciebie, czyli osoby odwiedzającej naszą stronę internetową i korzystającej z dostępnych tu usług.

Usługi obejmują dostarczanie informacji w ramach newslettera inwestorskiego.

Informacja dotyczy też osób zgłaszających przez dedykowany formularz na stronie lub adres e-mail nieprawidłowości, które mogą stanowić naruszenie prawa, wewnętrznych procedur, standardów etycznych lub w inny sposób negatywnie wpływać na naszą działalność lub reputację.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane

Przetwarzamy Twoje dane osobowe żeby umożliwić Ci dostęp do żądanych przez Ciebie usług. Konkretnie działamy na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) żeby wysyłać do Ciebie newsletter inwestorski.

W ramach naszej strony internetowej stosujemy również pliki cookies lub inne rozwiązania śledzące w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania i zgodności z przepisami prawa oraz badania ruchu na stronie. Więcej na ten temat przeczytasz w naszej Polityce Cookies.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe także wtedy, kiedy poinformujesz nas o zaobserwowanych nieprawidłowościach dotyczących naszej spółki. W takim przypadku będziemy przetwarzać Twoje dane, żeby wypełnić obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) albo – w przypadku innych nieprawidłowości – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Ten interes to zapobieganie lub reagowanie na sytuacje, które mogą stanowić naruszenie prawa lub przyjętych przez nas norm i standardów.

Możemy też przetwarzać Twoje dane w celu obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń, co również stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Czy musisz podać nam swoje dane

Jeśli chcesz skorzystać z oferowanej przez nas usługi, musisz podać nam dane potrzebne do jej świadczenia. Podanie niezbędnych danych i korzystanie z usług jest jednak w pełni dobrowolne.

Jeśli kontaktujesz się z nami w celu zgłoszenia nieprawidłowości, będziemy przetwarzać wyłącznie te dane, które podasz w treści zgłoszenia, oraz metadane dotyczące tej wiadomości, w szczególności adres e-mail nadawcy.

Twoje prawa

Masz prawo do:

 • dostępu do Twoich danych;
 • sprostowania Twoich danych;
 • usunięcia Twoich danych;
 • ograniczenia przetwarzania Twoich danych;
 • przeniesienia Twoich danych;
 • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu (nie robimy tego);
 • wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie Twoich danych.

Możesz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Masz też prawo do tego, żeby wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do lokalnego organu ochrony danych w Twoim kraju zamieszkania.

Możesz wykonywać swoje prawa w następujących sytuacjach:

 • prawo do sprostowania danych: jeśli dane są niepoprawne lub niepełne;
 • prawo do usunięcia danych: jeśli dane osobowe nie są dalej potrzebne w odniesieniu do celów, dla których zostały przez nas zebrane; jeśli wycofujesz zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych (w zakresie tej zgody); jeśli sprzeciwiasz się przetwarzaniu danych; jeśli dane były przetwarzane niezgodnie z prawem; jeśli dane powinny zostać usunięte ze względu na nasze obowiązki prawne;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania: jeśli dane są niepoprawne – na okres umożliwiający nam weryfikację poprawności danych; jeśli dane były przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie chcesz, żeby zostały usunięte; jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych, ale Ty możesz ich potrzebować do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami; jeśli sprzeciwiasz się przetwarzaniu danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • prawo do przeniesienia danych: jeśli przetwarzanie bazuje na zgodzie albo zawartej przez nas umowie i odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • prawo do wycofania zgody: masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu: jeśli przetwarzamy Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją.

Odbiorcy Twoich danych

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe partnerom, którzy wspierają nas w dostarczaniu Ci żądanych usług lub w obsłudze prawnej. Mogą to być:

 • partnerzy dostarczający nam narzędzia do zarządzania wewnętrznego oraz udostępniania danych;
 • partnerzy pomagający nam w analizie danych poprzez dostarczenie narzędzi analitycznych;
 • partnerzy dostarczający nam narzędzia do zarządzania newsletterem inwestorskim oraz komunikacją elektroniczną;
 • kancelarie prawne świadczące nam obsługę prawną.

Jeśli będziemy do tego zobowiązani, udostępnimy Twoje dane osobowe zainteresowanym sądom lub organom administracji publicznej.

Jak długo przechowujemy dane

Będziemy przetwarzać Twoje dane tak długo, jak będzie to niezbędne do spełnienia celów określonych w niniejszej informacji. Konkretnie:

 • dane związane z usługą newslettera – do czasu wycofania zgody, w każdym razie nie dłużej niż jest to zgodne z celem przetwarzania, a następnie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub niezbędny do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (patrz wyżej);
 • dane ze zgłoszenia nieprawidłowości – przez czas potrzebny do wyjaśnienia zgłoszonej sytuacji. Jeśli stwierdzimy, że zgłoszenie nie jest zasadne, usuniemy je od razu po zakończeniu postępowania. Jeśli sprawa zostanie przekazana odpowiednim organom lub instytucjom, będziemy przechowywać je aż do ostatecznego zakończenia postępowań prowadzonych przez te podmioty.

Przekazywanie danych poza EOG

Twoje dane mogą być przetwarzane, przechowywane lub przesyłane do Stanów Zjednoczonych w ramach korzystania przez nas z narzędzi statystycznych. W takim przypadku zapewniamy odpowiedni poziom ochrony Twoich danych i opieramy się na uznanych prawnie podstawach udostępniania danych, takich jak standardowe klauzule umowne UE.

Automatyczne przetwarzanie i profilowanie

Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Przez profilowanie rozumiemy wykorzystywanie Twoich danych do oceny określonych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy Twoich osobistych preferencji lub zainteresowań.