Polityka prywatności

Polityka Prywatności
www.cdprojekt.com
ostatnia aktualizacja: 25.05.2018 r.

Niniejsza Polityka Prywatności (dalej „Polityka”) określa, w jaki sposób zbierane i przetwarzane są dane osobowe użytkowników korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez stronę internetową www.cdprojekt.com (dalej „Usługi”) oraz jakie prawa przysługują użytkownikom, których dane osobowe są przetwarzane.

Administratorem danych osobowych jest spółka CD PROJEKT S.A. z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 74, 03-301 Warszawa (dalej: „Administrator” lub „Spółka”). W sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt mailowy pod adresem privacy@cdprojektred.com lub za pomocą tradycyjnej poczty, przez wysłanie listu na wskazany wyżej adres Spółki.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej jako „IOD”), który odpowiada za nadzór i implementację strategii ochrony danych osobowych i zapewnia zgodność działania Spółki z obowiązującym prawem oraz przyjętą polityką wewnętrzną. Kontakt z wyznaczonym przez Spółkę IOD możliwy jest pod adresem dpo@cdprojektred.com.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”).

Administrator nie gromadzi w sposób świadomy danych osobowych od dzieci poniżej 16 roku życia bez uzyskania zgody ich rodzica lub opiekuna. W razie wątpliwości, rodzice i opiekunowie proszeni są o kontakt pod adresem privacy@cdprojektred.com.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkowników przetwarzane są przez Administratora w następujących celach:

  • dostarczenia usług, z których użytkownik korzysta (tj. w celu wykonania umowy pomiędzy użytkownikiem a Administratorem) – odnosi się do prowadzenia konta użytkownika na forum inwestorskim dostępnym pod adresem https://www.cdprojekt.com/pl/forums/forum/forum-glowne (dalej: “Forum”),
  • dostarczenia usług, na które użytkownik wyraził zgodę* – odnosi się do wysyłki newslettera inwestorskiego Administratora (dalej “Newsletter”).

* Zgoda użytkownika może zostać cofnięta w każdym czasie, co będzie równoznaczne z zaprzestaniem wykonywania usług świadczonych na jej podstawie.

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku świadczenia usługi prowadzenia konta na Forum, obligatoryjnie zbierane są następujące kategorie danych osobowych:

  1. adres e-mail,
  2. nazwa użytkownika.

Niewskazanie powyższych danych uniemożliwi świadczenie usług na rzecz użytkownika.

W ramach świadczenia usługi prowadzenia konta na Forum, użytkownik uzupełniając swój profil może dobrowolnie, wedle własnego uznania podać następujące kategorie danych:

  1. imię i nazwisko,
  2. dane kontaktowe – strona internetowa,
  3. notatka użytkownika na temat własnej osoby,
  4. zdjęcie profilowe (avatar),
  5. podpis używany na Forum.

Podanie powyższych danych nie jest obligatoryjne, a ich niewskazanie nie wywołuje żadnych negatywnych skutków dla użytkownika.

Ponadto, Administrator może przetwarzać dane generowane automatycznie przez aktywność użytkownika na Forum: subskrybowane wątki, ulubione tematy oraz utworzone posty.

W ramach świadczenia usługi przesyłania Newslettera zbierane są następujące kategorie danych osobowych: adres e-mail. Niewskazanie adresu e-mail uniemożliwi świadczenie usługi na rzecz użytkownika.

PLIKI COOKIES

Administrator przetwarza również informacje dotyczące użytkowników poprzez pliki cookies. W celu uzyskania pełnej informacji na ten temat, prosimy zapoznać się z Polityką Cookies udostępnioną pod adresem: https://www.cdprojekt.com/pl/polityka-cookies. Polityka Cookies stanowi integralną część niniejszej Polityki Prywatności.

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane zgromadzone przez Administratora przechowywane są na terenie EOG, na serwerach własnych lub zabezpieczonych serwerach opisanych dalej Zaufanych Partnerów. Administrator jest odpowiedzialny za wdrożenie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych, w celu ochrony danych osobowych przed ich bezprawnym przetwarzaniem, utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Administrator zapewnia, że dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką Prywatności. Dane osobowe nie są udostępniane do Państw spoza EOG.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe użytkowników przetwarzane są tak długo, jak jest to niezbędne do spełnienia celów określonych w niniejszej Polityce. W niektórych wyjątkowych sytuacjach dłuższe okresy retencji mogą być wymagane przez przepisy prawa.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych użytkownika przestanie być niezbędne do dostarczania usług wskazanych powyżej, Administrator zobowiązany jest do ich usunięcia lub anonimizacji. W szczególności:

  1. dane powiązane z konkretną usługą przetwarzane będą przez czas trwania umowy dotyczącej dostępu do tej usługi (Forum), a następnie przez okres wymagany ze względu na cele prawne (tj. w razie wystąpienia potencjalnego ryzyka roszczeń dotyczących usług Spółki – okres przechowywania może wynieść do 10 lat od dnia wymagalności roszczenia (okres przedawnienia), lub okres trwania postępowania sądowego i okres egzekucji wyroków) lub na cele rozliczeniowe,
  2. dane zbierane na podstawie zgody użytkownika (Newsletter), przetwarzane będą przez czas, na który zgoda została udzielona, jednak nie dłużej niż jest to zgodne z celem przetwarzania, a następnie przez okres wymagany ze względu na cele prawne lub rozliczeniowe,
  3. w przypadku kontaktu z Administratorem dane użytkownika, w tym korespondencja z użytkownikiem przetwarzane będą tak długo, jak będzie to potrzebne do udzielenia pomocy, a następnie na okres wymagany ze względu na cele prawne lub rozliczeniowe.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie przez innych użytkowników lub osoby trzecie jakichkolwiek danych osobowych, które zostały udostępnione publicznie przez samych użytkowników z użyciem serwisu www.cdprojekt.com.

ZAUFANI PARTNERZY (PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE DANE)

Dane osobowe mogą zostać udostępnione Zaufanym Partnerom Administratora, którzy pomagają w dostarczaniu usług użytkownikom (np. rozsyłanie Newslettera). Administrator zapewnia, że zawsze dostarcza partnerom minimum informacji niezbędnych do osiągnięcia celów, dla których współpraca została nawiązana. Zaufani Partnerzy mogą mieć potencjalny lub rzeczywisty dostęp do ograniczonych danych o użytkownikach oraz przetwarzać je w imieniu Administratora. Dane osobowe, których dotyczy poniższa Polityka Prywatności, udostępniamy poniższym Zaufanym Partnerom, którzy mogą je przetwarzać, w imieniu Administratora, tylko dla celów określonych poniżej:

  • partnerzy odpowiedzialni za hosting i serwisowanie Forum;
  • partnerzy dostarczający Administratorowi narzędzi do zarządzania wewnętrznego oraz udostępniania danych;
  • partnerzy świadczący pomoc w analizie danych przez dostarczenie narzędzi analitycznych;
  • partnerzy świadczący pomoc w zarządzaniu newsletterem Administratora oraz komunikacją elektroniczną poprzez dostarczanie odpowiednich narzędzi.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, osobom których dane są przetwarzane, przysługują następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do danych osobowych użytkownika przetwarzanych przez Administratora,
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych Użytkownika z bazy danych Administratora,
  • prawo żądania sprostowania/poprawiania danych osobowych użytkownika w uzasadnionych przypadkach,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika,
  • prawo przenoszenia danych osobowych użytkownika do innego podmiotu,
  • prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu ochrony danych.

W celu realizacji wskazanych wyżej uprawnień prosimy o kontakt emailowy na adres privacy@cdprojektred.com.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt na adres Administratora: privacy@cdprojektred.com lub Inspektora Ochrony Danych: dpo@cdprojektred.com.

W celu wniesienia skargi do odpowiedniego organu ochrony danych osobowych, użytkownik może zgłosić się do lokalnego organu ochrony danych osobowych lub Polskiego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) w Polsce.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona w każdym czasie, w szczególności jeżeli będzie to konieczne, aby odzwierciedlić zmiany dokonane w ramach Usług świadczonych przez Administratora lub zmiany obowiązującego prawa.

W celu uzyskania pełnej informacji dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną, prosimy zapoznać się również z naszym Regulaminem udostępnionym pod adresem: www.cdprojekt.com/pl/regulamin.