Regulamin

 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
www.cdprojekt.com
ostatnia aktualizacja: 27.06.2023 r.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem cdprojekt.com (dalej: „Serwis”).
 2. Korzystając z Serwisu użytkownik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Serwis prowadzony jest przez spółkę CD PROJEKT S.A. z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 74, 03-301 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy pod nr KRS 0000006865, NIP 7342867148, REGON 492707333 o kapitale zakładowym wynoszącym 99.910.510,00 zł (dalej: „Spółka”). W sprawach ogólnych prosimy o kontakt pod adresem: recepcja@cdprojekt.com. W przypadku kontaktów tematycznych, adresy są udostępnione w zakładce cdprojekt.com/pl/kontakt.
 4. Serwis stanowi źródło informacji o Spółce oraz Grupie Kapitałowej CD PROJEKT i ich działalności. Jego przeznaczeniem jest publikacja informacji, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa muszą zostać zamieszczone przez Spółkę w sieci Internet. Serwis stanowi również dodatkowe źródło informacji o aktualnościach, dotyczących organizacji i funkcjonowania Spółki oraz całej Grupy Kapitałowej, m. in. ich składzie, działalności, kluczowych produktach i usługach oraz przyjętej strategii działania. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, wypowiedzi moderatorów lub jakichkolwiek osób mających związek z działalnością Spółki nie mają charakteru oficjalnych komunikatów Spółki.
 5. Spółka dokłada wszelkich starań, aby informacje te były zbierane i aktualizowane z dołożeniem należytej staranności.

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Za pośrednictwem Serwisu Spółka świadczy następujące usługi:
  1. Forum internetowe – miejsce wymiany informacji i doświadczeń tematycznie pozostających w związku z działalnością Grupy Kapitałowej CD PROJEKT przez użytkowników, z możliwym uczestnictwem osób zaangażowanych po stronie Spółki.
  2. Newsletter – dodatkowy biuletyn informacyjny przesyłany na adres e-mail użytkownika, dotyczący aktualnej organizacji oraz działalności Grupy Kapitałowej CD PROJEKT.
 2. W celu publikowania treści na forum użytkownik zobowiązany jest do zarejestrowania swojego konta użytkownika, do czego niezbędne jest podanie adresu e-mail i nazwy użytkownika (loginu), zaakceptowania polityki prywatności Serwisu oraz niniejszego Regulaminu, a po pierwszym zalogowaniu – utworzenie indywidualnego hasła dostępu. Użytkownicy niezarejestrowani mają dostęp do forum oraz opublikowanych na nim treści, nie mogą jednak zamieszczać postów. W celu zaprzestania świadczenia usług prowadzenia konta użytkownika w ramach forum, użytkownik zgłasza Spółce wniosek o usunięcie swojego konta poprzez wysłanie wiadomości e-mail z adresu przypisanego do tego konta.
 3. W celu otrzymywania newslettera Spółki, użytkownik podaje swój adres e-mail do wysyłki oraz jednocześnie akceptuje politykę prywatności Serwisu oraz niniejszy Regulamin. W celu zaprzestania otrzymywania newslettera użytkownik wybiera opcję „unsubscribe” dostępną na dole każdej przesłanej wiadomości zawierającej newsletter.
 4. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające użytkownikowi korzystanie z Serwisu obejmują posiadanie co najmniej następujących wersji przeglądarek internetowych (bądź ich nowszych wersji): Chrome 64, Firefox 59, Safari 11, iOS Safari 10.3, Internet Explorer 11, Microsoft Edge 16.
 5. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Serwisu powinny być zgodne z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi ochrony dóbr osobistych oraz praw autorskich. Użytkownik zobowiązuje się nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym oraz takich, które mogą wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo funkcjonowania Serwisu lub zaszkodzić innym użytkownikom.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za:
  1. materiały, w tym posty i komentarze, zamieszczane przez niego w Serwisie,
  2. szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań,
  3. skutki decyzji, podjętych przez użytkownika w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów Serwisu.
 2. Użytkownik jest świadomy zagrożeń występujących w sieci Internet, w szczególności przejęć haseł przez osoby trzecie lub zainfekowania systemu użytkownika wirusami oraz mogących powstać w takich wypadkach szkód. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności swojego hasła do usług świadczonych w Serwisie.
 3. Spółka:
  1. dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Serwisu odbywało się zgodnie z Regulaminem, informując jednocześnie, że mogą wystąpić problemy z dostępem do Serwisu, w szczególności spowodowane parametrami sprzętu, oprogramowania czy sieci niezgodnymi z wymaganiami w Regulaminie,
  2. informuje, że problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne sprzętu komputerowego, z którego korzysta użytkownik, mogą ograniczyć lub uniemożliwić użytkownikowi dostęp do Serwisu, lub też wpływać na jakość korzystania z niego.
 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych stron WWW oraz serwisów internetowych, nie stanowiących własności Spółki, ani nie będących w dyspozycji Spółki, do których odnośniki (linki) zostały zamieszczone w Serwisie.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu lub Forum. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: legal@cdprojektred.com.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę użytkownika Forum lub adres e-mail użyty podczas rejestracji w Serwisie, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia.
 3. W przypadku otrzymania reklamacji niekompletnej Spółka zwróci się do nadawcy o uzupełnienie niezbędnych informacji.
 4. Spółka zobowiązana jest udzielić odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania kompletnej reklamacji. Spółka zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego terminu – o nie więcej niż 10 dni – w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne od Spółki i przez nią niezawinione (np. awarie sprzętu czy sieci internetowej).
 5. Odpowiedź wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail podany przez użytkownika podczas rejestracji w Serwisie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odpowiedź może zostać wysłana na inny adres e-mail, wskazany przez składającego reklamację.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie, w szczególności jeżeli będzie to konieczne aby odzwierciedlić zmiany dokonane w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną przez Spółkę lub zmiany obowiązującego prawa.
 2. W celu uzyskania pełnej informacji dotyczącej funkcjonowania Serwisu, prosimy zapoznać się również z Polityką Prywatności udostępnioną pod adresem: https://www.cdprojekt.com/pl/polityka-prywatnosci.