Regulamin

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu korzystania z Serwisu Internetowego CD PROJEKT S.A.

Regulamin, który określa zasady korzystania z Serwisu Internetowego CD PROJEKT S.A.

  1. Korzystając z Serwisu użytkownik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się je przestrzegać.
  2. Wszelkie prawa do informacji zawartych w Serwisie, w tym do nazw oraz znaków towarowych, przysługują CD PROJEKT S.A. lub podmiotom należącym do Grupy Kapitałowej CD PROJEKT S.A oraz objęte są ochroną wynikającą z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83 z późn. zm.) oraz z Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
  3. Użytkownik Serwisu ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron informacji lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do CD PROJEKT S.A. lub wykorzystywanych przez CD PROJEKT S.A. za zgodą osób uprawnionych. Żadna część informacji zawartych w Serwisie nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych, w szczególności poprzez kopiowanie w całości lub części, transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób modyfikowana lub wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody CD PROJEKT S.A.
  4. CD PROJEKT S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szczegółowość, aktualność oraz kompletność informacji składających się na zasoby niniejszego Serwisu. CD PROJEKT S.A oświadcza, że informacje stanowiące zasób Serwisu sa zbierane i aktualizowane z dołożeniem należytej staranności.
  5. CD PROJEKT S.A. informuje, że dane zawarte w Serwisie mają jedynie i wyłącznie charakter informacyjny oraz, że nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, w tym dostawy sprzętu komputerowego po określonych cenach. CD PROJEKT S.A nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wykorzystania zasobów niniejszego Serwisu przez użytkownika, a w szczególności za szkody powstałe z tytułu wykorzystania zasobów niniejszego Serwisu w jakichkolwiek okolicznościach. CD PROJEKT S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji, podjętych przez użytkownika w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów Serwisu.
  6. CD PROJEKT S.A. zastrzega sobie prawo do decydowania o treści informacji umieszczonych w Serwisie, w tym do wprowadzania zmian w całości lub w części informacji zawartych w Serwisie oraz do okresowego lub całkowitego wycofania informacji, jej części lub całego zasobu informacyjnego Serwisu z użytkowania w sieci Internet, bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika.
  7. CD PROJEKT S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych stron WWW oraz serwisów internetowych, nie stanowiących własności CD PROJEKT S.A, ani nie będących w dyspozycji CD PROJEKT S.A, do których odnośniki (linki) zostały zamieszczone w niniejszym Serwisie.
  8. CD PROJEKT S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu lub braku możliwości korzystania z Serwisu. CD PROJEKT S.A nie jest odpowiedzialny za szkody spowodowane przez jakąkolwiek wadę Serwisu, błąd, pominięcie lub opóźnienie transmisji danych z Serwisu, wirus komputerowy lub awarię linii telekomunikacyjnej albo systemu. Takie ograniczenie odpowiedzialności skuteczne jest również w przypadku, gdy przedstawiciele CD PROJEKT S.A. zostali poinformowani o możliwości powstania szkody.
  9. Forum internetowe dostępne w ramach witryny www.cdprojekt.com jest dodatkowym źródłem informacji o spółce CD PROJEKT S.A., jej grupie kapitałowej i prowadzonej w ich ramach działalności, w odniesieniu do oficjalnych kanałów informacji przewidzianych przepisami prawa. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, wypowiedzi moderatorów lub jakichkolwiek osób mających związek z prowadzoną działalnością spółki nie mają charakteru oficjalnych komunikatów spółki.

Jednocześnie uwzględniając charakter funkcjonowania forum internetowego, jakiekolwiek oświadczenia na nim umieszczane, nie mają skutków jakie prawo przewiduje dla skutecznego złożenia oświadczenia woli spółce lub członkom jej organów/pracownikom.

Członkowie organów spółki nie są zobligowani do czynnego uczestnictwa w dyskusjach w ramach forum, w tym udzielania odpowiedzi na pojawiające się zapytania kierowane bezpośrednio do nich.