Podstawowe dane finansowe

Podstawowe dane finansowe Q3 2017

W2 PC
2011
W2 X360
2012

2013

2014
W3
2015

2016
Przychody ze sprzedaży 136 210 164 040 142 172 96 194 798 014 583 903
EBITDA* 29 600 30 984 18 013 9 312 429 339 339 267
Amortyzacja 1 978 2 617 3 139 3 162 5 146 35 640
EBIT 27 622 28 367 14 874 6 150 424 193 303 627
Zysk brutto 27 229 28 287 17 190 9 340 421 585 311 938
Zysk z działalności kontynuowanej 23 962 28 125 14 851 9 517 342 430 250 514
Zysk netto 23 962 28 125 14 900 5 212 342 430 250 514
Aktywa trwałe 90 762 94 202 95 047 93 254 119 187 170 644
Aktywa obrotowe 94 964 108 690 122 588 155 683 554 759 704 316
- środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 819 26 866 39 684 34 395 393 637 557 204
Aktywa ogółem 185 726 202 892 217 635 248 937 673 946 874 960
Kapitał własny 123 809 151 530 167 368 168 018 513 675 776 938
Zobowiązania długoterminowe 7 590 7 604 5 276 2 137 18 414 8 275
Zobowiązanie krótkoterminowe 54 327 43 758 44 991 78 782 141 857 89 747
- kredyty i pożyczki 13 404 4 745 21 0 0 0
Pasywa ogółem 185 726 202 892 217 635 248 937 673 946 874 960

*zysk operacyjny powiększony o amortyzację

Wszystkie dane w tys. zł

Na koniec września 2017 r. Grupa posiadała środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz lokaty o zapadalności powyżej 3 miesięcy o wartości 638 mln zł przy braku zobowiązań z tytułu umów kredytów i pożyczek.