Podstawowe dane finansowe

Podstawowe dane finansowe za 2018 r.

W2 PC
2011
W2 X360
2012

2013

2014
W3
2015

2016

2017
Przychody ze sprzedaży 136 210 164 040 142 172 96 194 798 014 583 903 463 184
EBITDA* 29 600 30 984 18 013 9 312 429 339 339 267 245 846
Amortyzacja 1 978 2 617 3 139 3 162 5 146 35 640 4 906
EBIT 27 622 28 367 14 874 6 150 424 193 303 627 240 940
Zysk brutto 27 229 28 287 17 190 9 340 421 585 311 938 247 405
Zysk z działalności kontynuowanej 23 962 28 125 14 851 9 517 342 430 250 514 200 270
Zysk netto 23 962 28 125 14 900 5 212 342 430 250 514 200 270
Aktywa trwałe 90 762 94 202 95 047 93 254 119 187 170 644 255 535
Aktywa obrotowe 94 964 108 690 122 588 155 683 554 759 704 316 725 978
- środki pieniężne i lokaty 9 819 26 866 39 684 34 395 393 637 557 204 647 516
Aktywa ogółem 185 726 202 892 217 635 248 937 673 946 874 960 981 513
Kapitał własny 123 809 151 530 167 368 168 018 513 675 776 938 882 899
Zobowiązania długoterminowe 7 590 7 604 5 276 2 137 18 414 8 275 4 130
Zobowiązanie krótkoterminowe 54 327 43 758 44 991 78 782 141 857 89 747 94 484
- kredyty i pożyczki 13 404 4 745 21 0 0 0 0
Pasywa ogółem 185 726 202 892 217 635 248 937 673 946 874 960 981 513

*zysk operacyjny powiększony o amortyzację

Wszystkie dane w tys. zł

Na koniec września 2018 r. Grupa posiadała środki pieniężne, ekwiwalenty i pozostałe aktywa pieniężne w wartości 601 578 tys. zł przy braku zobowiązań z tytułu umów kredytów i pożyczek.