Podstawowe dane finansowe

Podstawowe dane finansowe w xls – 3 kwartał 2016 r.

W3
2015

2014

2013
W2 X360
2012
W2 PC
2011
Przychody ze sprzedaży 798 014 96 194 142 172 164 040 136 210
EBITDA* 429 339 9 312 18 013 30 984 29 600
Amortyzacja 5 146 3 162 3 139 2 617 1 978
EBIT 424 193 6 150 14 874 28 367 27 622
Zysk brutto 421 585 9 340 17 190 28 287 27 229
Zysk z działalności kontynuowanej 342 430 9 517 14 851 28 125 23 962
Zysk netto 342 430 5 212 14 900 28 125 23 962
Aktywa trwałe 119 187 93 254 95 047 94 202 90 762
Aktywa obrotowe 554 759 155 683 122 588 108 690 94 964
- środki pieniężne i ich ekwiwalenty 393 637 34 395 39 684 26 866 9 819
Aktywa ogółem 673 946 248 937 217 635 202 892 185 726
Kapitał własny 513 675 168 018 167 368 151 530 123 809
Zobowiązania długoterminowe 18 414 2 137 5 276 7 604 7 590
Zobowiązanie krótkoterminowe 141 857 78 782 44 991 43 758 54 327
- kredyty i pożyczki 0 0 21 4 745 13 404
Pasywa ogółem 673 946 248 937 217 635 202 892 185 726

*zysk operacyjny powiększony o amortyzację

Wszystkie dane w tys. zł

Na koniec września 2016 r. Grupa posiadała środki pieniężne w wartości 552 164 tys. zł przy braku zobowiązań z tytułu umów kredytów i pożyczek.