Podstawowe dane finansowe

Podstawowe dane finansowe – Q3 2021

W3
2015

2016

2017

2018

2019
CP77
2020
Przychody ze sprzedaży 798 014 583 903 463 184 362 901 521 272 2 138 875
EBIT 424 193 303 627 240 940 112 392 180 286 1 157 077
Zysk brutto 421 585 311 938 247 405 123 033 189 162 1 164 949
Zysk z działalności kontynuowanej 342 430 250 514 200 270 109 334 175 315 1 154 327
Zysk netto 342 430 250 514 200 270 109 334 175 315 1 154 327
Aktywa trwałe 119 187 170 644 255 535 388 309 679 097 764 178
Aktywa obrotowe 554 759 704 316 725 978 738 529 725 011 2 130 300
- środki pieniężne i lokaty 393 637 557 204 647 516 658 870 482 301 727 703
Aktywa ogółem 673 946 874 960 981 513 1 126 838 1 404 108 2 894 478
Kapitał własny 513 675 776 938 882 899 1 002 864 1 105 651 2 187 356
Zobowiązania długoterminowe 18 414 8 275 4 130 6 691 25 158 166 153
Zobowiązanie krótkoterminowe 141 857 89 747 94 484 117 283 273 299 540 969
- kredyty i pożyczki 0 0 0 0 0 0
Pasywa ogółem 673 946 874 960 981 513 1 126 838 1 404 108 2 894 478

Wszystkie dane w tys. zł

Łączna wartość Środków pieniężnych i ekwiwalentów oraz Lokat bankowych powyżej 3 miesięcy wyniosła na koniec pierwszego półrocza 2021 r. 740 754 tys. zł. Jeśli dodatkowo uwzględnić płynne aktywa w postaci nabytych obligacji skarbowych, Grupa na koniec czerwca 2021 r. posiadała rezerwy finansowe na poziomie 1 184 648 tys. zł.