Podstawowe dane finansowe

Podstawowe dane finansowe – 2019 r.

W2 PC
2011
W2 X360
2012

2013

2014
W3
2015

2016

2017

2018
Przychody ze sprzedaży 136 210 164 040 142 172 96 194 798 014 583 903 463 184 362 901
EBIT 27 622 28 367 14 874 6 150 424 193 303 627 240 940 112 392
Zysk brutto 27 229 28 287 17 190 9 340 421 585 311 938 247 405 123 033
Zysk z działalności kontynuowanej 23 962 28 125 14 851 9 517 342 430 250 514 200 270 109 334
Zysk netto 23 962 28 125 14 900 5 212 342 430 250 514 200 270 109 334
Aktywa trwałe 90 762 94 202 95 047 93 254 119 187 170 644 255 535 388 309
Aktywa obrotowe 94 964 108 690 122 588 155 683 554 759 704 316 725 978 738 529
- środki pieniężne i lokaty 9 819 26 866 39 684 34 395 393 637 557 204 647 516 658 870
Aktywa ogółem 185 726 202 892 217 635 248 937 673 946 874 960 981 513 1 126 838
Kapitał własny 123 809 151 530 167 368 168 018 513 675 776 938 882 899 1 002 864
Zobowiązania długoterminowe 7 590 7 604 5 276 2 137 18 414 8 275 4 130 6 691
Zobowiązanie krótkoterminowe 54 327 43 758 44 991 78 782 141 857 89 747 94 484 117 283
- kredyty i pożyczki 13 404 4 745 21 0 0 0 0 0
Pasywa ogółem 185 726 202 892 217 635 248 937 673 946 874 960 981 513 1 126 838

Wszystkie dane w tys. zł

Na koniec grudnia 2019 r. Grupa posiadała środki pieniężne, ekwiwalenty i pozostałe aktywa pieniężne w wartości 482 301 tys. zł przy braku zobowiązań z tytułu umów kredytów i pożyczek.