Podstawowe dane finansowe

Podstawowe dane finansowe – FY 2023


2017

2018

2019
CP77
2020

2021

2022
CP77:WW
2023
Przychody ze sprzedaży 463 184 362 901 521 272 2 138 875 888 172 952 576 1 230 199
EBIT 240 940 112 392 180 286 1 157 077 232 903 377 347 469 040
Zysk brutto 247 405 123 033 189 162 1 164 949 219 108 393 185 538 492
Zysk z działalności kontynuowanej 200 270 109 334 175 315 1 154 327 208 908 347 093 481 105
Zysk netto 200 270 109 334 175 315 1 154 327 208 908 347 093 481 105
Aktywa trwałe 255 535 388 309 679 097 764 178 905 846 1 119 978 1 450 623
Aktywa obrotowe 725 978 738 529 725 011 2 130 300 1 252 889 1 154 146 1 162 815
- środki pieniężne i lokaty 647 516 658 870 482 301 727 703 676 586 615 157 516 259
Aktywa ogółem 981 513 1 126 838 1 404 108 2 894 478 2 158 735 2 274 124 2 613 438
Kapitał własny 882 899 1 002 864 1 105 651 2 187 356 1 894 356 2 033 404 2 403 490
Zobowiązania długoterminowe 4 130 6 691 25 158 166 153 36 112 36 186 38 774
Zobowiązanie krótkoterminowe 94 484 117 283 273 299 540 969 228 267 204 534 171 174
- kredyty i pożyczki 0 0 0 0 0 0 0
Pasywa ogółem 981 513 1 126 838 1 404 108 2 894 478 2 158 735 2 274 124 2 613 438

Wszystkie dane w tys. zł

Łączna wartość rezerw finansowych w postaci Środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, Lokat bankowych powyżej 3 miesięcy oraz płynnych aktywów finansowych w formie nabytych obligacji skarbowych w posiadaniu Grupy na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiła 1 309 459 tys. zł.