Podstawowe dane finansowe

Podstawowe dane finansowe – Q3 2022

W3
2015

2016

2017

2018

2019
CP77
2020

2021
Przychody ze sprzedaży 798 014 583 903 463 184 362 901 521 272 2 138 875 888 172
EBIT 424 193 303 627 240 940 112 392 180 286 1 157 077 232 903
Zysk brutto 421 585 311 938 247 405 123 033 189 162 1 164 949 219 108
Zysk z działalności kontynuowanej 342 430 250 514 200 270 109 334 175 315 1 154 327 208 908
Zysk netto 342 430 250 514 200 270 109 334 175 315 1 154 327 208 908
Aktywa trwałe 119 187 170 644 255 535 388 309 679 097 759 999 905 846
Aktywa obrotowe 554 759 704 316 725 978 738 529 725 011 2 130 300 1 252 889
- środki pieniężne i lokaty 393 637 557 204 647 516 658 870 482 301 727 703 676 586
Aktywa ogółem 673 946 874 960 981 513 1 126 838 1 404 108 2 890 299 2 158 735
Kapitał własny 513 675 776 938 882 899 1 002 864 1 105 651 2 183 177 1 894 356
Zobowiązania długoterminowe 18 414 8 275 4 130 6 691 25 158 166 153 36 112
Zobowiązanie krótkoterminowe 141 857 89 747 94 484 117 283 273 299 540 969 228 267
- kredyty i pożyczki 0 0 0 0 0 0 0
Pasywa ogółem 673 946 874 960 981 513 1 126 838 1 404 108 2 890 299 2 158 735

Wszystkie dane w tys. zł

Łączna wartość rezerw finansowych w postaci Środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, Lokat bankowych powyżej 3 miesięcy oraz płynnych aktywów finansowych w formie nabytych obligacji skarbowych w posiadaniu Grupy na dzień 30 września 2022 r. wynosiła 1 095 722 tys. zł.