Podstawowe dane finansowe

Podstawowe dane finansowe – III kwartał 2020 r.

W3
2015

2016

2017

2018

2019
Przychody ze sprzedaży 798 014 583 903 463 184 362 901 521 272
EBIT 424 193 303 627 240 940 112 392 180 286
Zysk brutto 421 585 311 938 247 405 123 033 189 162
Zysk z działalności kontynuowanej 342 430 250 514 200 270 109 334 175 315
Zysk netto 342 430 250 514 200 270 109 334 175 315
Aktywa trwałe 119 187 170 644 255 535 388 309 679 097
Aktywa obrotowe 554 759 704 316 725 978 738 529 725 011
- środki pieniężne i lokaty 393 637 557 204 647 516 658 870 482 301
Aktywa ogółem 673 946 874 960 981 513 1 126 838 1 404 108
Kapitał własny 513 675 776 938 882 899 1 002 864 1 105 651
Zobowiązania długoterminowe 18 414 8 275 4 130 6 691 25 158
Zobowiązanie krótkoterminowe 141 857 89 747 94 484 117 283 273 299
- kredyty i pożyczki 0 0 0 0 0
Pasywa ogółem 673 946 874 960 981 513 1 126 838 1 404 108

Wszystkie dane w tys. zł

Łączna wartość Środków pieniężnych i ekwiwalentów oraz Lokat bankowych powyżej 3 miesięcy wyniosła na koniec września 2020 r. 500 818 tys. zł.

Przy uwzględnieniu płynnych aktywów finansowych w postaci nabytych obligacji skarbowych wraz z wartością zabezpieczających je pochodnych instrumentów finansowych (łącznie ujętych w krótkoterminowych i długoterminowych Pozostałych aktywach finansowych), Grupa posiadała na dzień 30.09.2020 r. rezerwy finansowe w wysokości 634 944 tys. zł.