Podstawowe dane finansowe

Podstawowe dane finansowe – H1 2023


2016

2017

2018

2019
CP77
2020

2021

2022
Przychody ze sprzedaży 583 903 463 184 362 901 521 272 2 138 875 888 172 952 576
EBIT 303 627 240 940 112 392 180 286 1 157 077 232 903 377 347
Zysk brutto 311 938 247 405 123 033 189 162 1 164 949 219 108 393 185
Zysk z działalności kontynuowanej 250 514 200 270 109 334 175 315 1 154 327 208 908 347 093
Zysk netto 250 514 200 270 109 334 175 315 1 154 327 208 908 347 093
Aktywa trwałe 170 644 255 535 388 309 679 097 764 178 905 846 1 119 978
Aktywa obrotowe 704 316 725 978 738 529 725 011 2 130 300 1 252 889 1 154 146
- środki pieniężne i lokaty 557 204 647 516 658 870 482 301 727 703 676 586 615 157
Aktywa ogółem 874 960 981 513 1 126 838 1 404 108 2 894 478 2 158 735 2 274 124
Kapitał własny 776 938 882 899 1 002 864 1 105 651 2 187 356 1 894 356 2 033 404
Zobowiązania długoterminowe 8 275 4 130 6 691 25 158 166 153 36 112 36 186
Zobowiązanie krótkoterminowe 89 747 94 484 117 283 273 299 540 969 228 267 204 534
- kredyty i pożyczki 0 0 0 0 0 0 0
Pasywa ogółem 874 960 981 513 1 126 838 1 404 108 2 894 478 2 158 735 2 274 124

Wszystkie dane w tys. zł

Łączna wartość rezerw finansowych w postaci Środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, Lokat bankowych powyżej 3 miesięcy oraz płynnych aktywów finansowych w formie nabytych obligacji skarbowych w posiadaniu Grupy na dzień 30 czerwca 2023 r. wynosiła 930 657 tys. zł.