Akcjonariat

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy wynosi 100 738 800 (sto milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset) złotych i składa się z 100.738.800 (stu milionów siedmiuset trzydziestu ośmiu tysięcy ośmiuset) akcji, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.

Jedna akcja Spółki uprawnia do 1 głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Aktualna struktura akcjonariatu CD PROJEKT S.A.1:

Imię i nazwisko Liczba posiadanych akcji Udział w kapitale zakładowym
(%)
Liczba kontrolowanych głosów Udział w liczbie głosów na WZ
(%)
Marcin Iwiński12 873 52012,78%12 873 52012,78%
Michał Kiciński210 433 71910,36%10 433 71910,36%
Piotr Nielubowicz6 858 7176,81%6 858 7176,81%
Adam Kiciński4 046 0014,02%4 046 0014,02%
Akcje w wolnym obrocie66 526 84366,04%66 526 84366,04%
Razem 100 738 800 100% 100 738 800 100%

1 Struktura akcjonariatu uaktualniana jest na podstawie formalnych zawiadomień od akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
2 Zgodnie z oświadczeniem złożonym 26 maja 2021 r.