Akcjonariat

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy wynosi 99 910 510 (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziesięć tysięcy pięćset dziesięć) złotych i składa się z 99.910.510 (dziewięćdziesięciu dziewięciu milionów dziewięciuset dziesięciu tysięcy pięciuset dziesięciu) akcji, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.

Jedna akcja Spółki uprawnia do 1 głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Aktualna struktura akcjonariatu CD PROJEKT S.A.1:

Imię i nazwisko Liczba posiadanych akcji Udział w kapitale zakładowym
(%)
Liczba kontrolowanych głosów Udział w liczbie głosów na WZ
(%)
Marcin Iwiński12 873 52012,89%12 873 52012,89%
Michał Kiciński29 989 36310,00%9 989 36310,00%
Piotr Nielubowicz6 858 7176,86%6 858 7176,86%
Adam Kiciński4 046 0014,05%4 046 0014,05%
Pozostałe66 142 90966,20%66 142 90966,20%
Razem 99 910 510 100% 99 910 510 100%

1 Struktura akcjonariatu uaktualniana jest na podstawie formalnych zawiadomień od akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
2 Zgodnie z ostatnim oświadczeniem złożonym Spółce – w dniu 13 listopada 2023 r.