Akcjonariat

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy wynosi 96 120 000 (dziewięćdziesiąt sześć milionów sto dwadzieścia tysięcy) złotych i składa się z 96.120.000 (dziewięćdziesięciu sześciu milionów stu dwudziestu tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.

Aktualna struktura akcjonariatu CD PROJEKT S.A.1:

Imię i nazwisko Liczba posiadanych akcji Udział w kapitale zakładowym
(%)
Liczba kontrolowanych głosów Udział w liczbie głosów na WZ
(%)
Marcin Iwiński12 150 00012,64%12 150 00012,64%
Michał Kiciński210 486 10610,91%10 486 10610,91%
Piotr Nielubowicz6 135 1976,38%6 135 1976,38%
Adam Kiciński3 322 4813,46%3 322 4813,46%
Akcje w wolnym obrocie64 026 21666,61%64 026 21666,61%
Razem 96 120 000 100% 96 120 000 100%

1 Struktura akcjonariatu uaktualniana jest na podstawie formalnych zawiadomień od akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
2 Zgodnie z oświadczeniem złożonym 6 grudnia 2016 r.