Akcjonariat

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy wynosi 100 770 800 (sto milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy osiemset) złotych i składa się z 100.770.800 (stu milionów siedmiuset siedemdziesięciu tysięcy ośmiuset) akcji, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.

Jedna akcja Spółki uprawnia do 1 głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Aktualna struktura akcjonariatu CD PROJEKT S.A.1:

Imię i nazwisko Liczba posiadanych akcji Udział w kapitale zakładowym
(%)
Liczba kontrolowanych głosów Udział w liczbie głosów na WZ
(%)
Marcin Iwiński12 873 52012,78%12 873 52012,78%
Michał Kiciński210 433 71910,35%10 433 71910,35%
Piotr Nielubowicz6 858 7176,81%6 858 7176,81%
Adam Kiciński4 046 0014,02%4 046 0014,02%
Pozostałe366 558 84366,05%66 558 84366,05%
Razem 100 770 800 100% 100 770 800 100%

1 Struktura akcjonariatu uaktualniana jest na podstawie formalnych zawiadomień od akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
2 Zgodnie z ostatnim oświadczeniem złożonym Spółce – w dniu 26 maja 2021 r.
3 Kategoria obejmuje akcje w wolnym obrocie, z zastrzeżeniem, że 860.290 akcji własnych nabytych zostało przez Spółkę w celu umorzenia w drodze skupu akcji własnych przeprowadzonego w dniach 5-24 października 2022 r.