Akcjonariat

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy wynosi 100 654 624 (sto milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia cztery) złotych i składa się z 100.654.624 (stu milionów sześciuset pięćdziesięciu czterech tysięcy sześciuset dwudziestu czterech) akcji, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.

Aktualna struktura akcjonariatu CD PROJEKT S.A.1:

Imię i nazwisko Liczba posiadanych akcji Udział w kapitale zakładowym
(%)
Liczba kontrolowanych głosów Udział w liczbie głosów na WZ
(%)
Marcin Iwiński12 873 52012,79%12 873 52012,79%
Michał Kiciński210 003 8529,94%10 003 8529,94%
Piotr Nielubowicz6 858 7176,81%6 858 7176,81%
Adam Kiciński4 046 0014,02%4 046 0014,02%
Akcje w wolnym obrocie66 872 53466,44%66 872 53466,44%
Razem 100 654 624 100% 100 654 624 100%

1 Struktura akcjonariatu uaktualniana jest na podstawie formalnych zawiadomień od akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
2 Zgodnie z oświadczeniem złożonym 8 grudnia 2020 r.