Okresy zamknięte

Okresy zamknięte CD PROJEKT S.A.

1. Okresy zamknięte związane z publikacją raportów okresowych CD PROJEKT S.A. – dotyczą osób pełniących obowiązki zarządcze u Emitenta

Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR1 obowiązującego od dnia 3 lipca 2016 r. „osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego”.

Mając na uwadze powyższe, począwszy od dnia 3 lipca 2016 roku osoby pełniące obowiązki zarządcze w CD PROJEKT S.A. obowiązują następujące okresy zamknięte w związku z ogłoszeniem raportów okresowych spółki:

  • 1 marca 2017 – 30 marca 2017 r. – okres zamknięty związany z publikacją raportu za 2016 r.,
  • 26 kwietnia 2017 – 25 maja 2017 – okres zamknięty związany z publikacją raportu za I kwartał 2017 r.,
  • 10 sierpnia 2017 – 8 września 2017 – okres zamknięty związany z publikacją raportu za III kwartał 2017 r.,
  • 25 października 2017 – 23 listopada 2017 – okres zamknięty związany z publikacją raportu za III kwartał 2017 r.

2. Okresy zamknięte występujące bez względu na terminy publikacji raportów okresowych CD PROJEKT S.A. – dotyczą tzw. insiderów pierwotnych

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi wprowadza pojęcie okresów zamkniętych występujących bez względu na ogłoszenie raportów okresowych Emitenta. Zgodnie z art. 159 ust. 1 tej ustawy, osoby uprzywilejowane informacyjnie, zwane insiderami pierwotnymi (w tym w szczególności: członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze) „nie mogą, w czasie trwania okresu zamkniętego, nabywać lub zbywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi”.

Okresem zamkniętym, o którym mowa powyżej2, jest okres od wejścia w posiadanie […] informacji poufnej dotyczącej emitenta lub instrumentów finansowych, [..], do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości”.

Informacja poufna3 oznacza – niezależnie od formy tej informacji i nośnika, na jakim się znajduje – powstałą w Spółce lub otrzymaną ze źródła zewnętrznego informację określoną w sposób precyzyjny, która nie została podana do wiadomości publicznej, dotyczącą, bezpośrednio lub pośrednio Spółki lub jej instrumentów finansowych, a która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej miałaby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych.

Informację uznaje się za określoną w sposób precyzyjny, jeżeli wskazuje ona na zbiór okoliczności, które istnieją lub można zasadnie oczekiwać, że zaistnieją, lub na zdarzenie, które miało miejsce lub można zasadnie oczekiwać, że będzie miało miejsce, jeżeli informacja ta jest w wystarczającym stopniu szczegółowa, aby można było wyciągnąć z niej wnioski co do prawdopodobnego wpływu tego szeregu okoliczności lub zdarzenia na ceny instrumentów finansowych. W związku z tym, w przypadku rozciągniętego w czasie procesu, którego celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnych okoliczności lub szczególnego wydarzenia – za informacje określone w sposób precyzyjny można uznać te przyszłe okoliczności lub to przyszłe wydarzenie, ale także etapy pośrednie tego procesu, związane z zaistnieniem lub spowodowaniem tych przyszłych okoliczności lub tego przyszłego wydarzenia.

Informację uznaje się za informację, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej miałaby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny instrumentów finansowych jeśli racjonalny inwestor prawdopodobnie wykorzystałby ją, opierając się na niej w części przy podejmowaniu swych decyzji inwestycyjnych.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

2 zgodnie z art. 159 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi