Dywidenda

Przeznaczenie zysku za 2022 r.

6 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 99.910.510 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziesięć tysięcy pięćset dziesięć złotych 00/100), tj. w kwocie 1 zł (słownie: jeden złoty) na każdą uczestniczącą w dywidendzie akcję Spółki.

Dzień dywidendy został ustalony na dzień 13 czerwca 2023 roku a dywidenda zostanie wypłacona w dniu 20 czerwca 2023 roku. Do dywidendy uprawnionych jest 99.910.510 akcji Spółki.

Przeznaczenie zysku za 2021 r.

28 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 100 738 800 zł (słownie: sto milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset złotych 00/100) tj. w kwocie 1 zł (słownie: jeden złoty) na jedną akcję Spółki.

Dzień dywidendy został ustalony na dzień 5 lipca 2022 roku a dywidenda zostanie wypłacona w dniu 12 lipca 2022 roku. Do dywidendy uprawnionych jest 100 738 800 akcji Spółki.

Przeznaczenie zysku za 2020 r.

25 maja 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 503 694 000,00 zł (słownie: pięćset trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) tj. w kwocie 5 zł (słownie: pięć złotych) na jedną akcje Spółki.

Dzień dywidendy został ustalony na dzień 1 czerwca 2021 roku, a dywidenda zostanie wypłacona w dniu 8 czerwca 2021 roku. Do dywidendy uprawnionych jest 100 738 800 akcji Spółki.

Przeznaczenie zysku za 2018 r.

Walne Zgromadzenie CD PROJEKT S.A. uchwałą nr 6 z 23 maja 2019 r. wyraziło zgodę na podział zysku netto za rok 2018 w wysokości 109 450 674,08 zł (słownie: sto dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote osiem groszy) poprzez przekazanie go w kwocie 100 926 000,00 zł (słownie: sto milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych) do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy w wysokości 1,05 zł (słownie: jeden złoty 05/100) na jedną akcje, a w pozostałej części przekazanie kwoty 8 524 674,08 zł (słownie: osiem milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery złote 08/100) na kapitał zapasowy Spółki.

Jednocześnie Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło o wyznaczeniu dnia dywidendy na dzień 31 maja 2019 roku, a dnia wypłaty dywidendy na dzień 13 czerwca 2019 roku.

Przeznaczenie zysku za 2016 r.

Walne Zgromadzenie CD PROJEKT S.A. uchwałą nr 6 z 23 maja 2017 r. wyraziło zgodę na podział zysku netto za rok 2016 w wysokości 249 701 262,92 zł (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów siedemset jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote 92/100) poprzez przekazanie go w kwocie 100 926 000,00 zł (słownie: sto milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych) do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy w wysokości 1,05 zł (słownie: jeden złoty 05/100) na jedną akcje, a w pozostałej części przekazanie kwoty 148 775 262,92 zł (słownie: sto czterdzieści osiem milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote 92/100) na kapitał zapasowy Spółki.

Jednocześnie Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło o wyznaczeniu dnia dywidendy na dzień 30 maja 2017 roku, a dnia wypłaty dywidendy na dzień 13 czerwca 2017 roku.