Dywidenda

Przeznaczenie zysku za 2016 r.

Walne Zgromadzenie CD PROJEKT S.A. uchwałą nr 6 z 23 maja 2017 r. wyraziło zgodę na podział zysku netto za rok 2016 w wysokości 249 701 262,92 zł (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów siedemset jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote 92/100) poprzez przekazanie go w kwocie 100 926 000,00 zł (słownie: sto milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych) do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy w wysokości 1,05 zł (słownie: jeden złoty 05/100) na jedną akcje, a w pozostałej części przekazanie kwoty 148 775 262,92 zł (słownie: sto czterdzieści osiem milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote 92/100) na kapitał zapasowy Spółki.

Jednocześnie Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło o wyznaczeniu dnia dywidendy na dzień 30 maja 2017 roku, a dnia wypłaty dywidendy na dzień 13 czerwca 2017 roku.