Niezależny audytor

23 maja 2017 r. Rada Nadzorcza CD PROJEKT S.A. dokonała wyboru rekomendowanej przez Zarząd Spółki firmy Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie na audytora dokonującego przeglądu półrocznego oraz badającego roczne sprawozdania finansowe Spółki i jej Grupy Kapitałowej za 2017 rok (raport bieżący 12/2017). Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod poz. 130.

Spółka korzystała usług Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., w zakresie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w 2016 roku.

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest również audytorem sprawozdania finansowego GOG Poland sp. z o.o.

Polityka wyboru i rotacji podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych