Niezależny audytor

W dniu 1 czerwca 2016 r. Rada Nadzorcza CD PROJEKT S.A. dokonała wyboru rekomendowanej przez Zarząd Spółki firmy Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie na audytora dokonującego przeglądu półrocznego oraz badającego roczne sprawozdania finansowego Spółki i jej Grupy Kapitałowej za 2016 rok.

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod poz. 130.