Raport bieżący nr 15/2019

Temat raportu: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

Podstawa prawna raportu: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 74 (zwana dalej „Spółką”) informuje, że w dniu 25 czerwca 2019 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie złożone przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „PTE”), z którego wynika, iż w wyniku transakcji zbycia akcji Spółki zrealizowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej „OFE”) zmniejszył stan posiadania akcji Spółki, poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Jednocześnie na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), PTE poinformowało, że w wyniku tej samej transakcji, zarządzane przez nie fundusze: OFE oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny (dalej „DFE”) zmniejszyły łączny stan posiadania akcji Spółki poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Przed rozliczeniem transakcji zbycia akcji Spółki, OFE posiadał 4 859 096 (cztery miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowiło 5,06% jej kapitału zakładowego. Akcje te uprawniały do 4 859 096 (cztery miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 5,06% ogólnej liczby głosów.
Łącznie kontrolowane przez PTE fundusze OFE i DFE posiadały 4 865 496 (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowiło 5,06% jej kapitału zakładowego. Akcje te uprawniały do 4 865 496 (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 5,06% ogólnej liczby głosów

Zgodnie ze złożonym zawiadomieniem, po rozliczeniu transakcji w dniu 18 czerwca 2019 roku, OFE posiadał 4 662 741 (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści jeden) akcji Spółki, co stanowi 4,85% jej kapitału zakładowego. Akcje te uprawniają do 4 662 741 (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 4,85% ogólnej liczby głosów. Łącznie kontrolowane przez PTE fundusze inwestycyjne OFE i DFE posiadały po rozliczeniu transakcji 4 669 141 (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden) akcji, stanowiących 4,86% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 4 669 141 (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 4,86% ogólnej liczby głosów.

Pobierz PDF