Raport bieżący nr 14/2019

Temat: Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej daty premiery gry Cyberpunk 2077

Podstawa prawna: Art. 17 MAR – Informacje poufne

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 74 (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną dotyczącą ustalenia terminu premiery gry Cyberpunk 2077, której przekazanie zostało opóźnione zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej „Rozporządzenie MAR”).
W dniu 4 czerwca 2019 roku, Zarząd Spółki w oparciu o aktualny harmonogram prac oraz realizację kluczowych milestonów produkcyjnych podjął decyzję o ustaleniu daty ogólnoświatowej premiery gry na dzień 16 kwietnia 2020 roku. Gra ukaże się równocześnie na komputerach PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.
W ocenie Zarządu Spółki niezwłoczne przekazanie do publicznej wiadomości informacji o ustalonej dacie premiery mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Spółki, w tym wpłynęłoby negatywnie na szczegółowo zaplanowaną i konsekwentnie realizowaną kampanie marketingową, związaną z promocją i planowaną premierą najnowszej i największej dotychczas produkcji studia CD PROJEKT RED.
Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR, Spółka przekazała Komisji Nadzoru Finansowego informację o opóźnieniu ujawnienia powyżej wskazanej informacji poufnej, uzasadniając jednocześnie istnienie przesłanek opóźnienia ujawnienia informacji poufnej wskazanych w art. 17 ust. 4 pkt a) – c) Rozporządzenia MAR.

Pobierz PDF