Raport bieżący nr 13/2019

Temat: Zmiany w składzie Komitetu Audytu
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74, („Spółka”) informuje, że dnia 23 maja 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 128 ust. 1 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. („Ustawa”), dokonała zmian w składzie Komitetu Audytu, rozszerzając jego dotychczasowy skład o dwóch członków Rady Nadzorczej, ustalając jednocześnie następujące funkcje w jego ramach:
a) Michał Bień – Przewodniczący Komitetu Audytu spełniający kryteria niezależności wskazane w art. 129 ust 3. Ustawy,
b) Maciej Nielubowicz – Członek Komitetu Audytu posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
c) Krzysztof Kilian – Członek Komitetu Audytu spełniający kryteria niezależności wskazane w art. 129 ust. 3 Ustawy,
d) Piotr Pągowski – Członek Komitetu Audytu spełniający kryteria niezależności wskazane w art. 129 ust. 3 Ustawy oraz kryteria wskazane w art. 129 ust. 5 Ustawy,
e) Katarzyna Szwarc – Członek Komitetu Audytu spełniający kryteria wskazane w art. 129 ust. 5 Ustawy.

Powołany w ramach Rady Nadzorczej Komitet Audytu spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. (i) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, (ii) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży w której działa Spółka lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży, (iii) większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.
Zgodnie z przyjętym Regulaminem Komitetu Audytu Spółki, Członkowie Komitetu Audytu są powoływani przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady Nadzorczej na okres jej kadencji.

Pobierz PDF