Centrum wyników

Wyniki za I półrocze 2016 r.

Grupa Kapitałowa CD PROJEKT wypracowała 319 mln zł przychodów ze sprzedaży i 135 mln zł zysku netto w pierwszym półroczu 2016 roku. Największy wpływ na osiągnięte przez Grupę przychody ze sprzedaży i wynik netto miała kontynuacja bardzo dobrej sprzedaży Wiedźmina 3: Dziki Gon oraz świetna premierowa sprzedaż drugiego dodatku do gry – Krew i Wino.

Komentarz Prezesa Adama Kicińskiego do wyników za I połowę 2016 r.:

Prezentacja wyników za I półrocze 2016 r.:

Zobacz więcej: