Raport bieżący nr 15/2017

Temat raportu: Ujawnienie stanu posiadania akcji

Podstawa prawna raportu: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 74 (zwana dalej „Spółką”) informuje, że w dniu 13 lipca 2017 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie złożone przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. o następującej treści:

„Działając zgodnie z art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) informujemy, że w wyniku nabycia akcji spółki CD Projekt S.A. (dalej „Spółka”) w transakcji na GPW w Warszawie, rozliczonej w dniu 10 lipca 2017 r., zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. fundusze: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej „OFE”) oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny (dalej „DFE”) stały się posiadaczami akcji Spółki powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Przed rozliczeniem transakcji kupna akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych OFE i DFE znajdowało się 4 795 370 (cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt) akcji Spółki, co stanowiło 4,99% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniały do 4 795 370 (cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 4,99% ogólnej liczby głosów.

Po rozliczeniu transakcji w dniu 10 lipca 2017 r. na rachunkach papierów wartościowych OFE i DFE znajdowało się 4 998 520 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji Spółki, co stanowi 5,20% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 4 998 520 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 5,20% ogólnej liczby głosów.”

Pobierz PDF