Raport bieżący nr 37/2023

Temat: Przyjęcie dodatkowych określeń funkcyjnych w Zarządzie Spółki wraz ze zmianami stanowisk w Zarządzie

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w ramach realizacji procesu zmiany nomenklatury stanowisk Członków Zarządu Spółki, o którym Spółka informowała w uzasadnieniu do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 22 z dnia 6 czerwca 2023 roku, podjęte zostały następujące decyzje: 

(i) Rada Nadzorcza Spółki, w celu ujednolicenia korporacyjnych nazw stanowisk Członków Zarządu:

  1. postanowiła, że Pan Adam Kiciński, dotychczas pełniący stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, pełnić będzie stanowisko Członka Zarządu Spółki bieżącej kadencji,
  2. postanowiła, że Pan Piotr Nielubowicz, dotychczas pełniący stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych, pełnić będzie stanowisko Członka Zarządu Spółki bieżącej kadencji 
  • ze skutkiem z dniem rejestracji zmian Statutu Spółki, przyjętych w drodze uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2023 roku,

(ii) Zarząd Spółki, działając na podstawie Regulaminu Zarządu, zdecydował o przyjęciu dodatkowych określeń funkcyjnych Członków Zarządu, odpowiadających aktualnemu, wewnętrznemu podziałowi kompetencji w zakresie poszczególnych obszarów działalności Spółki i pełnionym przez Członków Zarządu rolom. W rezultacie, Członkowie Zarządu będą posługiwali się dodatkowo następującymi określeniami:

  1. Pan Adam Kiciński – Chief Executive Officer (CEO),
  2. Pan Piotr Nielubowicz – Chief Financial Officer (CFO), 
  3. Pan Adam Badowski – Chief Creative Officer (CCO),
  4. Pan Michał Nowakowski – Chief Commercial Officer (CCO), 
  5. Pan Paweł Zawodny – Joint Chief Operating Officer (Joint COO),
  6. Pan Piotr Karwowski – Joint Chief Operating Officer (Joint COO),
  7. Pan Jeremiah Cohn – Chief Marketing Officer (CMO).

Tym samym, wszystkie osoby zasiadające w Zarządzie będą sprawowały funkcje Członków Zarządu i posługiwały się dodatkowo anglojęzycznymi określeniami funkcyjnymi. Ujednolicenie nazw stanowisk przełoży się na ułatwienie odbioru komunikacji i zrozumienie struktury Spółki przez odbiorców międzynarodowych, a także pozwoli na bardziej precyzyjne określenie obszarów kompetencji poszczególnych Członków Zarządu. 

Z aktualnym wewnętrznym podziałem kompetencji można zapoznać się na korporacyjnej stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.cdprojekt.com/pl/grupa-kapitalowa/zarzad/.

Pobierz PDF