Compliance

W 2022 r. wdrożyliśmy Politykę zarządzania zgodnością w CD PROJEKT S.A., na podstawie której Chief Compliance Officer wraz z zespołem Privacy & Compliance monitoruje i koordynuje potrzeby Spółki w procesie zarządzania zgodnością oraz wspiera spółki zależne Grupy w tym zakresie. Zarządzanie zgodnością w Spółce opiera się na zasadzie ciągłego doskonalenia, a także dopasowania, zarówno do potrzeb regulacyjnych jak i potrzeb bieżącej działalności, tak aby zachowana została równowaga pomiędzy zgodnością a obranymi przez Spółkę celami biznesowymi.

Standardy Biznesowe i Etyczne w Grupie CD PROJEKT

W Grupie CD PROJEKT obowiązują Zasady gry.Standardy Biznesowe i Etyczne w Grupie CD PROJEKT (“Standardy”). Dokument ten stanowi zobowiązanie do przestrzegania najwyższych norm etycznych, przepisów prawa oraz zasad, jakimi spółki Grupy CD PROJEKT kierują się w codziennej pracy. Standardy zawierają szereg wskazówek, jakie zachowania wspieramy, a jakich nie tolerujemy. Poza ustaleniem podstawowych zasad postępowania etycznego, w ramach zespołu Privacy & Compliance podejmujemy szereg działań mających na celu zapewnienie zgodności z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz dobrymi praktykami. 

Polityka antykorupcyjna

W 2022 r. Grupa CD PROJEKT przyjęła Politykę Antykorupcyjną, której celem jest ustanowienie podstawowych zasad rozpoznawania, zapobiegania oraz ograniczania ryzyka korupcji i nadużyć z nią związanych w bieżącej działalności spółek Grupy. Przyjęte zasady obowiązują zarówno w relacjach biznesowych jak i relacjach z organami publicznymi. Grupa CD PROJEKT stosuje zasadę „zero tolerancji” dla wszelkich przejawów korupcji. W ramach Polityki Antykorupcyjnej obowiązują zasady dotyczące przyjmowania i wręczania prezentów, relacji z podmiotami trzecimi (w kontaktach biznesowych lub administracyjnych) oraz zasady dotyczące zachowania ostrożności wobec sytuacji mogących stanowić konflikt interesów, m.in. w zakresie dodatkowego zatrudnienia, zaangażowania w działalność podmiotów konkurujących lub współpracujących z CD PROJEKT i podejmowania decyzji personalnych.

Zgłaszanie nadużyć

Sygnalizowanie nieprawidłowości jest ważnym elementem otwartej komunikacji pomagającej wzmacniać wzajemne zaufanie, stąd w 2022 r. w CD PROJEKT dokonaliśmy aktualizacji dotychczasowego systemu zgłaszania naruszeń i wdrożyliśmy nową Procedurę informowania o nieprawidłowościach w CD PROJEKT S.A. Dla zapewnienia komfortu w podjęciu decyzji o przesłaniu zgłoszenia, członkowie zespołu mogą przesyłać informacje lub podejrzenia dotyczące wszelkich nieprawidłowości zarówno poprzez dedykowany formularz zapewniający poufność, anonimowość oraz integralność przesyłanych informacji, jak i osobiście lub pisemnie na adres siedziby Spółki. Zgłoszenia są rozpatrywane i weryfikowane przez osoby wyznaczone przez Zarząd, zaś w przypadku gdyby zgłoszenie miało dotyczyć członka Zarządu – przez Radę Nadzorczą.

W CD PROJEKT członkowie zespołu powinni kierować się zasadą wzajemnego szacunku, co oznacza, że ich zachowania i wypowiedzi nie mogą naruszać praw i godności innych osób. Z tego względu jednym z kluczowych obszarów objętych systemem informowania o nieprawidłowościach są zachowania niepożądane w relacjach z zatrudnionymi. W 2022 r. Spółka dokonała aktualizacji dotychczasowych regulacji wewnętrznych odnoszących się do przeciwdziałania m.in. mobbingowi i dyskryminacji oraz wdrożyła Procedurę przeciwdziałania zachowaniom niepożądanym w relacjach z zatrudnionymi. W oparciu o tę procedurę Spółka zobowiązuje się do wzmocnienia działań w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania wszelkim niepożądanym działaniom, które mogą nosić znamiona mobbingu, dyskryminacji, w tym molestowania seksualnego, lub innego naruszenia prawa.

Jeśli chcesz zgłosić naruszenie możesz:

  • wysłać e-mail na adres: naruszenia@cdprojektred.com
  • przesłać list pocztą tradycyjną na adres: CD PROJEKT S.A., ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa z dopiskiem „Poufne: Compliance”

Każda osoba zgłaszająca nieprawidłowość w CD PROJEKT, ale także osoba która pomaga w dokonaniu zgłoszenia, podlega ochronie przed negatywnymi działaniami, które mogą naruszać jej prawa lub wyrządzić szkodę.