Równość wynagrodzeń

W CD PROJEKT przywiązujemy dużą uwagę do równego traktowania wszystkich członków naszego zespołu. Nasze zobowiązanie w tym obszarze zawarliśmy w Standardach Biznesowych i Etycznych Grupy CD PROJEKT. Już od kilku lat budujemy i stale ulepszamy politykę wynagradzania, która ma zapewnić sprawiedliwy poziom wynagrodzenia i możliwości awansu zawodowego każdej zatrudnionej osobie, bez względu na płeć, wiek lub narodowość. Aby mieć pewność, że działamy według najwyższych standardów, co roku dokonujemy rewizji naszej siatki płac, porównując się do benchmarków rynkowych pod kątem oferowanego wynagrodzenia na danym poziomie stanowiska. Dane pozyskujemy z firm zewnętrznych, aby zapewnić obiektywność całego procesu. Dodatkowym aspektem, który pomaga nam monitorować efektywność wdrażanych przez nas rozwiązań, jest monitorowanie poziomu wskaźnika względności płac (compa ratio – “CR”).

Ze względu na strukturę zatrudnienia związaną ze specyfiką branży gier zarówno w Polsce jak i na świecie i wynikającą z tej struktury trudnością w doborze danych porównywalnych na wszystkich poziomach stanowisk, w CD PROJEKT potencjalne różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, tzw. Pay Gap, analizujemy wykorzystując wskaźnik Compa Ratio, który naszym zdaniem rzetelnie obrazuje względność płac ze względu na płeć. Wskaźnik CR jest odniesieniem do środka stosowanych w CD PROJEKT na poszczególnych poziomach stanowisk widełek płacowych. Wskazane wartości to ilorazy wskaźnika CR dla kobiet i wskaźnika CR dla mężczyzn.

Wskaźnik względności płac CR dla każdego zatrudnionego* w CD PROJEKT

*zatrudnieni w oparciu o wszystkie formy współpracy (umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło, B2B) bez uwzględnienia wynagrodzeń Członków Zarządu CD PROJEKT S.A.

Poziom 97% oceniamy jako bardzo dobry wynik – efekt prowadzonej od lat polityki wynagrodzeniowej. Niewielka różnica (3%) na korzyść mężczyzn wynika z ich średnio dłuższego stażu pracy w Spółce, co ma wpływ na ich przeciętnie większe doświadczenie w danej roli.