Polityka praw człowieka

Akceptacja i szacunek to część naszego DNA, dlatego zobowiązujemy się do szanowania praw człowieka. Dotyczy to:

 • osób zatrudnionych w Grupie CD PROJEKT,
 • osób kandydujących,
 • graczek i graczy,
 • partnerów biznesowych,
 • lokalnej społeczności.

Działamy zgodnie z międzynarodowymi standardami

W CD PROJEKT działamy zgodnie z międzynarodowymi standardami w tym Uniwersalną Deklaracją Praw Człowieka i Wytycznymi ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka. Wdrożyliśmy proces due diligence obszaru praw człowieka zgodnie z sześciostopniową ścieżką OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – Organisation for Economic Cooperation and Development).

Nasza polityka praw człowieka, zawierająca pełną treść zobowiązań w tym obszarze,

jest częścią Standardów Biznesowych i Etycznych Grupy CD PROJEKT.


Zarządzamy ryzykami 

Zarządzamy ryzykami, także związanymi z prawami człowieka, na podstawie Procedury Zarządzania Ryzykiem

Więcej informacji w tym zakresie w CD PROJEKT znajdziesz w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy CD PROJEKT.


Wybrane dobre praktyki:

Nie dyskryminujemy

 • OPEN WORLD to nasze inicjatywy zewnętrzne i wewnętrzne wspierające kulturę włączającą i różnorodność, 
 • szkolimy kadrę managerską i liderską z włączającego przywództwa, 
 • organizujemy webinary poświęcone zachowaniom niepożądanym m.in. antymobbingowi, dyskryminacji, komunikujemy się używając języka inkluzywnego

Szanujemy prawo do edukacji

 • oferujemy szkolenia z wiedzy i umiejętności zebrane w ścieżki rozwojowe – ogólną, managerską i ekspercką, zapewniamy dostęp do programów edukacyjnych, kursów językowych,
 • umożliwiamy udział w konferencjach i wydarzeniach związanych z branżą gamingową, m.in. w organizowanym wraz z Miastem Łódź Promised Land Art Festivalem.

Zapewniamy bezpieczne środowisko pracy zgodne z przepisami BHP

 • prowadzimy regularne szkolenia BHP dla zatrudnionych osób,
 • wraz z komisją BHP działającą w organizacji dokonujemy oceny ryzyka zawodowego związanego z praca na każdym stanowisku

Zapewniamy komfortowe warunki pracy

 • zatrudniamy zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi m.in. płacy minimalnej, odpowiedniej wysokości wynagrodzenia, czasu pracy, zatrudniania osób niepełnoletnich,
 • wprowadziliśmy Overtime Guidelines, czyli zasady dotyczące nadgodzin, aby ograniczyć pracę w tym trybie. Każda nadgodzina jest oddawana jako czas wolny albo wypłacana jako dodatkowe wynagrodzenie,
 • uznajemy prawo do zrzeszania się, 
 • nie akceptujemy pracy przymusowej w żadnej postaci. Sprzeciwiamy się wszelkim formom współczesnego niewolnictwa, pracy dzieci i handlu ludźmi.

Respektujemy prawo do uczciwego wynagrodzenia

 • budując system wynagrodzeń korzystamy m.in. z raportów płacowych zewnętrznych ekspertów,
 • obserwujemy wskaźnik równości wynagrodzeń (Pay Gap).

Jesteśmy wrażliwi na kwestie ochrony praw człowieka w miejscu pracy

W CD PROJEKT w cyklicznych wyborach powszechnych wybieramy Osoby zaufania, które są jednym z wielu punktów kontaktu dla osób doświadczających niepożądanych zachowań w miejscu pracy. Biorą one udział w specjalnych szkoleniach przygotowujących je do pełnienia tej roli. Zakres szkolenia obejmuje 4 moduły warsztatowe (21 godzin szkoleniowych). Wyposażają one osoby zaufania w wiedzę niezbędną do właściwego reagowania w przypadku zgłoszenia niepożądanego zachowania w miejscu pracy i w umiejętności miękkie (np. prowadzenie rozmów w ramach postępowania wyjaśniającego).

W przypadku niepożądanych zachowań osoby zatrudnione w CD PROJEKT mogą kontaktować się również ze swoim HR Partnerem/Partnerką, którzy również pełnią funkcję Osób zaufania.  

Osoby z zespołu, ale również spoza firmy, mogą anonimowo i poufnie zgłaszać naruszenia związane z niepożądanymi zachowaniami w CD PROJEKT. Działania odwetowe są niedopuszczalne, a zgłoszenia mogą być przekazane listownie, osobiście lub przez wewnętrzny portal. 


Oceniamy efektywność naszych działań

W CD PROJEKT badamy m.in. zaangażowanie naszych zespołów i występowanie niepożądanych zachowań używając anonimowych ankiet. Ilość i typ zgłoszeń dostarczają cennych informacji i pomagają we wczesnym wykrywaniu i ocenie obszarów, w których może dojść do naruszenia praw pracowniczych. Mierzenie efektów tych działań pomaga nam lepiej dbać o prawa człowieka w pracy.