Raport bieżący nr 23/2016

Temat: Rejestracja przez Sąd zmiany kapitału zakładowego, warunkowego podwyższenia kapitału oraz zmiany statutu Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74, („Spółka”) zawiadamia, że dnia 29 czerwca 2016 roku powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 24 czerwca 2016 r.:

– zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, wynikającej z objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o czym spółka informowała w raporcie bieżącym 17/2016 z dnia 20 maja 2016 roku;

– zmiany w Statucie Spółki, w zakresie warunkowego podwyższenia jej kapitału zakładowego z dotychczasowej kwoty 1.900.000 zł (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 7.900.000 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset tysięcy złotych), wynikającej z uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2016 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2016 w dniu 24 maja 2016 roku.

Po podwyższeniu, kapitał zakładowy Spółki wynosi 95.160.000 zł i dzieli się na 95.160.000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich ww. akcji Spółki wynosi 95.160.000.

Pobierz PDF