Raport bieżący nr 8/2022

Temat: Zmiana decyzji dotyczącej dywersyfikacji inwestycji bieżących nadwyżek gotówkowych spółki

Podstawa prawna: Art. 17 MAR – Informacje poufne

W nawiązaniu do informacji przekazanej w raporcie bieżącym 4/2020 z dnia 6 maja 2020 roku oraz raporcie bieżącym  5/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku, Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74 („Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości informację o podjętej decyzji dotyczącej zmiany obowiązującej dotychczas polityki dywersyfikacji inwestycji bieżących nadwyżek gotówkowych.

W ramach zmienionych założeń, Spółka zakłada możliwość utrzymywania w dłużnych papierach wartościowych nie więcej niż 80% wartości bieżącej środków finansowych (“Środki Finansowe”) zdefiniowanych jako suma łącznej wartości: środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, lokat bankowych powyżej 3 miesięcy, obligacji Skarbu Państwa RP, obligacji zabezpieczonych gwarancją Skarbu Państwa RP, obligacji rządów państw obcych oraz obligacji zabezpieczonych gwarancją rządów państw obcych wraz z zawartymi transakcjami zabezpieczającymi typu forward. Środki Finansowe mogą być inwestowane w następujące rodzaje obligacji:

a) krajowe obligacje Skarbu Państwa RP,
b) krajowe obligacje zabezpieczone gwarancją Skarbu Państwa RP,
c) zagraniczne obligacje skarbowe emitowane przez kraje o ratingu nie niższym niż Aa3 według agencji ratingowej Moody’s,
d) zagraniczne obligacje zabezpieczone gwarancją państw o ratingu nie niższym niż Aa3 według agencji ratingowej Moody’s.

Utrzymana zostaje decyzja o ograniczeniu ryzyka kursowego związanego z obligacjami denominowanymi w walutach obcych poprzez zawieranie transakcji zabezpieczających w postaci symetrycznych transakcji zakupu instrumentów pochodnych, w szczególności kontraktów sprzedaży waluty typu forward, z zastrzeżeniem postanowienia o możliwości utrzymywaniu do 15% Środków Finansowych w niezabezpieczonych pozycjach w walutach USD lub EUR.

Pobierz PDF