Raport bieżący nr 7/2017

Data sporządzenia raportu: 19 maja 2017 r.

Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:
Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. (dalej „CD PROJEKT”, „Emitent”) informuje o zawartej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. – Domem Maklerskim BZ WBK (dalej „BZ WBK”) z siedzibą we Wrocławiu umowie, dotyczącej pełnienia przez BZ WBK funkcji Animatora Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „Giełda”). W ramach pełnionej funkcji, BZ WBK zobowiązało się do pełnienia funkcji animatora wolumenu i płynności obrotu akcjami CD PROJEKT, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a także postanowień Regulaminu Giełdy oraz innych uregulowań wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, właściwe organy Giełdy oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony i obowiązywać będzie od dnia 1 czerwca 2017 r., o ile Zarząd Giełdy nie wyrazi sprzeciwu na wykonywanie funkcji Animatora Emitenta na podstawie zawartej umowy, zgodnie z § 88 ust. 4 regulaminu Giełdy.
Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec danego miesiąca.

Pobierz PDF