Raport bieżący nr 7/2024

Temat: Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w 2023 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do informacji przekazanej w raporcie bieżącym nr 6/2024 z dnia 28 marca 2024 roku informuje, że w dniu 16 kwietnia 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2023.

Po przeprowadzeniu oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2023 oraz zapoznaniu się z przedstawionym Radzie Nadzorczej wnioskiem Zarządu, Rada Nadzorcza zarekomendowała najbliższemu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, aby zysk netto Spółki za rok obrotowy 2023 w wysokości 474.705.302,51 zł, pomniejszony o kwotę 30.617.741,79 zł, stanowiącą (wskazaną w raportach okresowych za rok 2023) ujemną wartość niepodzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych, podzielić w następujący sposób:

(i) kwotę 344.177.050,72 zł Rada Nadzorcza rekomenduje przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki;

(ii) kwotę 99.910.510,00 zł Rada Nadzorcza rekomenduje przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy, co oznacza dywidendę w wysokości 1,00 zł na jedną akcję Spółki.

Rada Nadzorcza przychyla się również do rekomendacji Zarządu w sprawie wyznaczenia:

  • dnia dywidendy na dzień 21 czerwca 2024 roku,
  • dnia wypłaty dywidendy na dzień 27 czerwca 2024 roku.

Pobierz PDF