Raport bieżący nr 7/2023

Temat: Rejestracja połączenia Spółki z jej spółką zależną – CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 47/2022 z dnia 17 listopada 2022 r. i 57/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r., informuje, że w dniu 28 lutego 2023 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia Spółki z jej spółką zależną – CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”).

Połączenie przeprowadzone zostało zgodnie z ogłoszonym w dniu 17 listopada 2022 r. planem połączenia, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie się przez przejęcie) w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych. Połączenie nastąpiło bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki z uwagi na fakt posiadania przez Spółkę 100% udziałów w Spółce Przejmowanej. W wyniku połączenia Spółka wstępuje w prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. W związku z połączeniem treść Statutu Spółki nie ulega zmianie.

Połączenie ma na celu uproszczenie struktury grupy CD PROJEKT w związku z planami kontynuacji dotychczasowej działalności Spółki Przejmowanej we współpracy z wyspecjalizowanym podmiotem zewnętrznym, zgodnie z założeniami Strategicznych Kierunków Rozwoju w Perspektywie Długofalowej dla Grupy CD PROJEKT. Zasadniczym przedmiotem dotychczasowej działalności Spółki Przejmowanej było prowadzenie sprzedaży różnego rodzaju produktów związanych z markami i grami tworzonymi w grupie CD PROJEKT poprzez sklep internetowy CD PROJEKT RED GEAR.

Pobierz PDF