Raport bieżący nr 7/2020

Temat: Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za 2019 rok.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) aktualizując informację przekazaną w raporcie bieżącym nr 6/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku informuje, że w dniu 25 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019.

Po przeprowadzeniu oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za 2019 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, Rada Nadzorcza zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podział zysku netto za rok 2019 w wysokości 172 825 677,97 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) poprzez przekazanie go w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Pobierz PDF