Raport bieżący nr 63/2020

Temat raportu: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

Podstawa prawna raportu: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 74 (zwana dalej „Spółką”) informuje, o otrzymanym zawiadomieniu w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od akcjonariusza spółki Pana Michała Kicińskiego z którego wynika iż, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o którym Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 61/2020 z dnia 4 grudnia 2020 roku, nastąpiła zmiana jego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Michał Kiciński posiada na dzień zawiadomienia 10 003 852 akcje Spółki, dające prawo wykonywania 10 003 852 głosów.
Przed dojściem do skutku opisanego wyżej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, akcje te reprezentowały 10,41% kapitału zakładowego Spółki, co stanowiło 10,41% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnych zgromadzeniach Spółki.
Po dokonanym podwyższeniu, posiadane 10 003 852 akcji Spółki, dające prawo wykonywania 10 003 852 głosów w ogólnej liczby głosów w spółce, reprezentują 9,94% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 9,94% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnych zgromadzeniach Spółki.

Ponadto w złożonym zawiadomieniu akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty zależne od niego, posiadające akcje Spółki ani okoliczności, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.

Pobierz PDF