Raport bieżący nr 6/2017

Temat raportu: Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia spółek zależnych od Emitenta

Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:
Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. („CD PROJEKT”, „Emitent”) informuje, że w dniu 15 maja 2017 r. Zarządy spółek bezpośrednio zależnych od Emitenta, tj. GOG Poland sp. z o.o. oraz GOG Ltd. podjęły uchwały, na mocy których rozpoczęte zostały działania zmierzające do połączenia obu spółek. W ramach rozpoczętego procesu planowane jest transgraniczne połączenie przez przejęcie spółki GOG Ltd. przez spółkę GOG Poland sp. z o.o. i tym samym przeniesienie działalności dotychczas prowadzonej przez GOG Ltd. do Polski.

Podjęcie działań w tym zakresie ma na celu uproszczenie struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej CD PROJEKT.

Decyzja o połączeniu w ocenie Spółki pozwoli na optymalizację aktywności spółek wchodzących obecnie w skład segmentu GOG.com oraz koncentrację wszystkich kluczowych obszarów działalności cyfrowej w ramach jednego podmiotu. Ponadto, połączenie zapewni włączenie w struktury konsorcjum tworzącego i rozwijającego grę GWINT, głównej platformy obsługującej grę oraz odpowiadającej za realizowaną w ramach GWINTa sprzedaż do użytkowników komputerów PC.

GOG Ltd. świadczy usługi sprzedaży gier komputerowych za pośrednictwem internetu klientom z całego świata, umożliwiając dokonanie zakupu gry, zapłatę za grę oraz jej pobranie na własny komputer; spółka jest właścicielem globalnej platformy cyfrowej dystrybucji i strony internetowej GOG.com.

GOG Poland sp. z o.o. świadczy szerokie spektrum usług programistycznych (w tym prace nad GOG Galaxy), administrowania systemami informatycznymi oraz testowania produktów (usługi z zakresu Quality Assurance). W ramach utworzonego konsorcjum z CD PROJEKT, spółka uczestniczy w pracach i obsłudze gry GWINT, odpowiadając za szeroko rozumianą funkcjonalność sieciową gry.

Emitent posiada 100% w kapitale zakładowym obu łączących się spółek.

Pobierz PDF