Raport bieżący nr 6/2016

Temat: Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku 2015

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) aktualizując informację przekazana w raporcie bieżącym nr 3/2016 z dnia 10 marca 2016 roku informuje, że w dniu 27 kwietnia 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015.

Po przeprowadzeniu oceny Sprawozdania Finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz po zapoznaniu się z przedstawionymi Radzie Nadzorczej Spółki wnioskami Zarządu, Rada Nadzorcza zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podział zysku netto za rok 2015 w wysokości 336.200.229,96 tys. zł poprzez przekazanie go w części na pokrycie straty z lat ubiegłych, a w pozostałym zakresie na kapitał zapasowy Spółki, pozytywnie opiniując przy tym zamiar skierowania do Walnego Zgromadzenia wniosku o wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych.

Pobierz PDF