Raport bieżący nr 62/2020

Temat: Rejestracja zmiany Statutu CD PROJEKT S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2  ustawy o ofercie – informacja bieżąca

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74, („Spółka”) zawiadamia, że dnia 4 grudnia 2020 roku powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 4 grudnia 2020 r. zmiany w statucie Spółki, w zakresie warunkowego podwyższenia jej kapitału zakładowego z dotychczasowej kwoty nie większej niż 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych) do kwoty nie większej niż 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), wynikającej z uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 września 2020 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 41/2020 w dniu 22 września 2020 roku.

Treść jednolitego tekstu statutu Spółki w brzmieniu uwzględniającym zmianę kapitału warunkowego Spółki wprowadzoną na mocy powołanej uchwały, została opublikowana w raporcie bieżącym nr 49/2020 z dnia 30 września 2020 roku.

Pobierz PDF