Raport bieżący nr 61/2020/K

Temat: Korekta raportu bieżącego nr 61/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości korektę omyłki pisarskiej zaistniałej w treści przekazanego raportu bieżącego nr 61/2020, gdzie omyłkowo błędnie podana została wartość kapitału zakładowego oraz ilość akcji Spółki po podwyższeniu jej kapitału zakładowego. Prawidłowa treść tej części raportu brzmi:

„Po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.654.624 zł dzieli się na 100.654.624 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich ww. akcji Spółki wynosi 100.654.624.”

Pozostała treść raportu nie uległa zmianie.

Pobierz PDF