Raport bieżący nr 6/2024

Temat: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w 2023 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 28 marca 2024 roku podjął uchwałę w sprawie przyjęcia i skierowania do najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wniosku w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok 2023.

Zarząd proponuje zysk netto Spółki za rok obrotowy 2023 w wysokości 474.705.302,51 zł, pomniejszony o kwotę 30.617.741,79 zł, stanowiącą (wskazaną w raportach okresowych za rok 2023) ujemną wartość niepodzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych, podzielić w następujący sposób:

(i) kwotę 344.177.050,72 zł Zarząd rekomenduje przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki;

(ii) kwotę 99.910.510,00 zł Zarząd rekomenduje przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy w  formie dywidendy, co oznacza dywidendę w wysokości 1,00 zł na jedną akcję Spółki.

Jednocześnie, Zarząd zarekomendował wyznaczenie:

  • dnia dywidendy na dzień 21 czerwca 2024 roku,
  • dnia wypłaty dywidendy na dzień 27 czerwca 2024 roku.

Po zaopiniowaniu wniosku przez Radę Nadzorczą Spółki, ostateczną decyzję o podziale zysku i wypłacie dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Pobierz PDF