Raport bieżący nr 6/2023

Temat: Decyzja w sprawie asymilacji akcji serii M Spółki z pozostałymi akcjami Spółki znajdującymi się na rynku podstawowym

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z treścią § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757) oraz w nawiązaniu do raportów bieżących Spółki nr 5/2023 z dnia 21 lutego 2023 r., nr 55/2022 z dnia 9 grudnia 2022 r., nr 53/2022 z dnia 5 grudnia 2022 r. oraz nr 43/2022 z dnia 17 października 2022 r., informuje, że w dniu 23 lutego 2023 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wydał oświadczenie w sprawie asymilacji 32.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oznaczonych kodem ISIN: PLOPTTC00060 („Akcje”), („Oświadczenie”). Akcje te wyemitowane zostały w związku z realizacją programu motywacyjnego Spółki funkcjonującego w latach 2016-2019 („Program”), w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, którego podstawę stanowiła uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2016 roku.

Zgodnie z treścią Oświadczenia, KDPW postanowiło dokonać asymilacji Akcji z pozostałymi akcjami Spółki znajdującymi się w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem ISIN: PLOPTTC00011. Wyznaczoną datą przeprowadzenia asymilacji w systemie depozytowym KDPW jest 28 lutego 2023 r.

W związku z powyższym, warunek zawieszający wprowadzenia Akcji do obrotu, o którym mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 5/2023 z dnia 21 lutego 2023 r. zostanie spełniony w dniu 28 lutego 2023 r. i z tym dniem Akcje zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym. Tym samym, do obrotu giełdowego na rynku podstawowym wprowadzone zostaną wszystkie akcje, do objęcia których uprawniały przyznane w ramach Programu warranty subskrypcyjne.

Pobierz PDF