Raport bieżący nr 6/2020

Temat: Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku 2019
Podstawa prawna: Art. 17 MAR – Informacje poufne

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje o podjęciu uchwały dotyczącej skierowania do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wniosku o podział zysku netto wypracowanego w roku 2019 w wysokości 172 825 677,97 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) poprzez przekazanie go w całości na kapitał zapasowy Spółki.
Przedmiotowy wniosek zostanie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki, zgodnie z § 21 ust. 2 pkt e Statutu Spółki oraz przedstawiony do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Pobierz PDF