Raport bieżący nr 59/2022

Temat: Powołanie Marcina Piotra Iwińskiego do Rady Nadzorczej Spółki, powierzenie mu funkcji Przewodniczącego oraz zmiany w składzie Komitetu Audytu

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że dnia 20 grudnia 2022 roku, uchwałą nr 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Pana Marcina Piotra Iwińskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach obecnej kadencji Rady Nadzorczej, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2023 roku.

Życiorys Pana Marcina Piotra Iwińskiego opublikowany został w raporcie bieżącym nr 46/2022 z dnia 16 listopada 2022 roku, dotyczącym przedstawienia kandydatury Pana Marcina Piotra Iwińskiego do Rady Nadzorczej Spółki.

W tym samym dniu, uchwałą nr 1 z dnia 20 grudnia 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki postanowiła o: (i) odwołaniu, z dniem 1 stycznia 2023 roku, Pani Katarzyny Szwarc z funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji; (ii) powołaniu, z dniem 1 stycznia 2023 roku, Pana Marcina Piotra Iwińskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji; (iii) powołaniu, z dniem 1 stycznia 2023 roku, Pani Katarzyny Szwarc do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji.

Ponadto, działając na podstawie art. 128 oraz 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa”), w związku z opisanymi wyżej zmianami w składzie Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji, Rada Nadzorcza Spółki zdecydowała, że z dniem 1 stycznia 2023 roku skład Komitetu Audytu bieżącej kadencji Rady Nadzorczej będzie następujący:

i) Michał Bień – Przewodniczący Komitetu Audytu spełniający kryteria niezależności wskazane w art. 129 ust. 3 Ustawy, Członek Komitetu Audytu spełniający kryteria wskazane w art. 129 ust. 5 Ustawy,

ii) Maciej Nielubowicz – Członek Komitetu Audytu posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, Członek Komitetu Audytu spełniający kryteria wskazane w art. 129 ust. 5 Ustawy,

iii) Łukasz Wejchert – Członek Komitetu Audytu spełniający kryteria niezależności wskazane w art. 129 ust. 3 Ustawy, posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, Członek Komitetu Audytu spełniający kryteria wskazane w art. 129 ust 5. Ustawy.

Zgodnie z Regulaminem Komitetu Audytu Spółki, Członkowie Komitetu Audytu  powoływani są przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady Nadzorczej na okres jej kadencji.

Pobierz PDF