Raport bieżący nr 59/2020

Temat: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2020 z dnia 17 listopada 2020 r. informuje, iż zgodnie z informacją otrzymaną w dniu 2 grudnia 2020 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej jako „GPW S.A.”) uchwałą numer 930/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. stwierdził, iż do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych zostaje 4.534.624 akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie emisji w celu realizacji Programu Motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych serii B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii M oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
Zarząd GPW S.A. postanowił wskazane wyżej akcje Spółki wprowadzić do obrotu giełdowego z dniem 4 grudnia 2020 r., pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 4 grudnia 2020 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLOPTTC00011”.

Pobierz PDF