Raport bieżący nr 57/2020

Temat: Warunkowa rejestracja akcji serii M w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74 („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2020 z dnia 23 września 2020 r. informuje, iż zgodnie z informacją otrzymaną w dniu 17 listopada 2020 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.(„KDPW”) decyzją nr 1199/2020 z dnia 17 listopada 2020 r. postanowił zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 4.534.624 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1 zł każda, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie emisji w celu realizacji Programu Motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych serii B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii M oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki oraz oznaczyć je kodem ISIN PLOPTTC00011, pod warunkiem podjęcia przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) decyzji o wprowadzeniu akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym GPW. Zarejestrowanie 4.534.624 akcji serii M w KDPW nastąpi w terminie trzech dni od dnia dostarczenia do KDPW dokumentu potwierdzającego podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia przedmiotowych akcji do obrotu na tym rynku.

Spółka złożyła już wniosek o dopuszczenie ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW.

Pobierz PDF