Raport bieżący nr 56/2022

Temat: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 grudnia 2022 r. oraz związana z nim zmiana projektu tej uchwały

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do treści raportów bieżących Spółki nr 49/2022 i 50/2022 z dnia 22 listopada 2022 r., obejmujących, m.in. treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 grudnia 2022 roku („NWZ”), informuje o:

  1. Otrzymaniu, w dniu 13 grudnia 2022 roku, od Pana Piotra Nielubowicza jako znaczącego akcjonariusza Spółki reprezentującego ponad jedną dwudziestą jej kapitału zakładowego („Akcjonariusz”), zgłoszenia projektu uchwały nr 5 NWZ, tj. uchwały w sprawie zaniechania realizacji Programu Motywacyjnego na lata obrotowe 2020-2025, uchylenia dotyczących go uchwał Walnego Zgromadzenia oraz zmiany Statutu Spółki („Uchwała NWZ nr 5”).

Złożony przez Akcjonariusza projekt Uchwały NWZ nr 5 wprowadza zmianę w treści § 5 ogłoszonego w dniu 22 listopada 2022 r. projektu Uchwały NWZ nr 5, który określa moment jej wejścia w życie.

Pierwotny fragment § 5 projektu Uchwały NWZ nr 5:

“Uchwała wchodzi w życie z chwilą wejścia w życie uchwały nr 6 niniejszego Walnego Zgromadzenia w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego na lata obrotowe 2023-2027 (…).”

Fragment zaktualizowanego § 5 projektu Uchwały NWZ nr 5:

“Uchwała wchodzi w życie z chwilą wystąpienia późniejszego z następujących zdarzeń:

(i) podjęcia uchwały nr 6 niniejszego Walnego Zgromadzenia w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego na lata obrotowe 2023-2027, lub

(ii) podjęcia, przez Walne Zgromadzenie Spółki, uchwały w sprawie emisji, w celu realizacji Programu Motywacyjnego, warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii N oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii N do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki; (…).”

  1. Podjęciu, w związku z powyższym, przez Zarząd Spółki decyzji o zastąpieniu aktualnego, ogłoszonego w dniu 22 listopada 2022 roku projektu Uchwały NWZ nr 5, ww. projektem zgłoszonym przez Akcjonariusza.

Tekst zaktualizowanej treści projektu Uchwały NWZ nr 5, stanowiący jednocześnie treść zgłoszonego przez Akcjonariusza projektu Uchwały NWZ nr 5 stanowi załącznik do niniejszego raportu. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że pozostała treść Uchwały NWZ nr 5 oraz treść projektów pozostałych uchwał NWZ nie ulega zmianie. Z pełnym tekstem dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym z projektami uchwał NWZ z uwzględnieniem zmienionej uchwały nr 5 można się zapoznać na stronie internetowej Spółki www.cdprojekt.com oraz w siedzibie Spółki pod adresem ul. Jagiellońska 74, Warszawa, w dniach roboczych, w godzinach od 9.00 do 16.00.

Pobierz PDF