Raport bieżący nr 55/2022

Temat: Rejestracja akcji serii M w depozycie papierów wartościowych i  podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z treścią §17 ust. 1 pkt 3 i § 5 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757) oraz w nawiązaniu do raportów bieżących Spółki nr 43/2022 z dnia 17 października 2022 r. i nr 53/2022 z dnia 5 grudnia 2022 r., informuje, że w dniu 9 grudnia 2022 r., w prowadzonym przez KDPW depozycie papierów wartościowych, na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w § 6 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, nastąpiła rejestracja 32.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oznaczonych kodem ISIN: PLOPTTC00060 („Akcje”). Akcje wyemitowane zostały w związku z realizacją programu motywacyjnego Spółki funkcjonującego w latach 2016-2019 („Program”), w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, którego podstawę stanowiła uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2016 roku.

W wyniku powyższej rejestracji Akcji w KDPW doszło do zapisania Akcji na rachunku papierów wartościowych uprawnionego uczestnika Programu („Uczestnik”), który, jak wskazano w ww. raporcie bieżącym nr 43/2022, w dniu 17 października 2022 roku złożył Spółce oświadczenie o objęciu Akcji w wykonaniu praw z uprzednio objętych warrantów subskrypcyjnych serii B. Z chwilą zapisania na rachunku Akcje zostały Uczestnikowi skutecznie przyznane w rozumieniu art. 451 § 2 zd. drugie Kodeksu spółek handlowych („KSH”).

Stosownie do art. 452 § 1 KSH, wraz z zapisaniem Akcji na rachunku nastąpiło nabycie przez Uczestnika praw z Akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 100.738.800 zł o sumę równą wartości nominalnej Akcji, tj. o 32.000 zł, do kwoty 100.770.800 zł.

W związku z powyższym:

(i) kapitał zakładowy Spółki wynosi aktualnie 100.770.800 złotych i składa się z 100.770.800 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, z czego 4.650.800 akcji, to akcje serii M;

(ii) ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi tym samym 100.770.800.

Przedmiotowe Akcje będą przedmiotem wniosku Spółki o dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW, co nastąpi po przeprowadzeniu w KDPW asymilacji Akcji z pozostałymi, notowanymi w obrocie giełdowym akcjami Spółki zarejestrowanymi pod kodem ISIN: PLOPTTC00011.

Pobierz PDF