Raport bieżący nr 54/2022

Temat: Podjęcie decyzji w sprawie przyszłości projektu Wiedźmin: Pogromca Potworów spółki zależnej Spokko sp. z o.o. oraz planowanej reorganizacji w Grupie CD PROJEKT

Podstawa prawna raportu: Art. 17 MAR – informacje poufne

Zarząd CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) niniejszym informuje o podjęciu, przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Spokko sp. z o.o. („Spokko”) – spółki zależnej Emitenta, decyzji o stopniowym wygaszaniu projektu Wiedźmin: Pogromca Potworów (ang. The Witcher: Monster Slayer) realizowanego przez zespół Spokko. W rezultacie, między innymi: (i) wstrzymany zostanie dalszy rozwój projektu, (ii) 31 stycznia 2023 roku zakończona zostanie dystrybucja gry na Google Play i Apple App Store dla nowych graczy, (iii) 30 czerwca 2023 roku gra przestanie być dostępna dla dotychczasowych graczy, a projekt, tym samym, zostanie z tą datą zamknięty.

Podjęte decyzje są kierunkowo zgodne z założeniami aktualizacji strategii biznesowej Grupy CD PROJEKT (tj. opublikowanymi założeniami Strategicznych Kierunków Rozwoju w Perspektywie Długofalowej dla Grupy CD PROJEKT), która przewiduje koncentrację Grupy na podstawowej działalności i realizację projektów mobilnych we współpracy z zewnętrznymi partnerami.

W związku z planowanym zaangażowaniem części zespołu oraz zasobów Spokko w inne projekty realizowane przez CD PROJEKT RED, działaniem zarekomendowanym przez Zarząd Spółki i Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spokko jest reorganizacja Grupy CD PROJEKT w roku 2023 poprzez połączenie Spółki (jako spółki przejmującej) i Spokko (jako spółki przejmowanej) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Informacja o formalnym uzgodnieniu, przez Zarządy spółek, planu połączenia, zostanie ujawniona przez Emitenta w drodze raportu bieżącego.

Spółka Spokko nie podlegała dotychczas konsolidacji w ramach skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej CD PROJEKT. Zarząd Spółki informuje ponadto, że w konsekwencji decyzji o wygaszaniu projektu Wiedźmin: Pogromca Potworów i planowanej reorganizacji zaistniały przesłanki do aktualizacji wartości udziałów Spokko. Zarząd Spółki zleci przeprowadzenie testu na utratę wartości. Aktualizacja wartości udziałów Spokko uwzględniona zostanie w wyniku finansowym i sumie bilansowej w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Całkowita wartość udziałów Spokko w księgach Emitenta na dzień 5 grudnia 2022 roku wynosiła 32,4 mln zł.

Pobierz PDF