Raport bieżący nr 53/2022

Temat: Oświadczenie KDPW w sprawie zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji Spółki serii M

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2022 z dnia 17 października 2022 r., informuje, że powziął wiedzę o wydaniu oświadczenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) nr 1095/2022 z dnia 2 grudnia 2022 r. o zawarciu ze Spółką umowy o rejestrację, w prowadzonym przez KDPW depozycie papierów wartościowych, do 32.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki, o wartości nominalnej 1 zł każda („Akcje”), emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie emisji w celu realizacji Programu Motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych serii B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii M oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.

Rejestracja Akcji nastąpi na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w §6 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, w związku z wyrejestrowaniem z depozytu warrantów subskrypcyjnych serii B Spółki oznaczonych w KDPW kodem ISIN: PLOPTTC00052 („Warranty”), z których zostało wykonane prawo objęcia Akcji.

Zgodnie z informacją wskazaną w ww. raporcie bieżącym nr 43/2022, oświadczenie o objęciu Akcji zostało złożone Spółce przez uprawnionego uczestnika programu motywacyjnego realizowanego przez Spółkę w latach 2016-2019, w wykonaniu praw z uprzednio objętych Warrantów.

Akcje rejestrowane będą pod kodem ISIN: PLOPTTC00060, po czym planowana jest ich asymilacja z pozostałymi, notowanymi w obrocie giełdowym akcjami Spółki zarejestrowanymi pod kodem ISIN: PLOPTTC00011.

Pobierz PDF