Raport bieżący nr 52/2020

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74 („Spółka”) informuje, że zgodnie z wymogami art. 16 ust. 1 i 2 w zw. z art. 22 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) („Ustawa”), Spółka dokonuje w dniu dzisiejszym drugiego wezwania – skierowanego do osób posiadających wyemitowane przez Spółkę, istniejące w formie dokumentów imienne warranty subskrypcyjne serii B (uprawniające do objęcia akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii M w ramach realizacji Programu Motywacyjnego przyjętego uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2016 roku), z których prawa nie zostały zrealizowane („Warranty”) – do niezwłocznego złożenia dokumentów Warrantów w Spółce, w celu umożliwienia przeprowadzenia procedury dematerializacji Warrantów w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., zgodnie z wymogami wynikającymi z właściwych przepisów Ustawy.

Treść przedmiotowego wezwania stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pobierz PDF