Raport bieżący nr 50/2016

Temat: Ustalenie jednolitego tekstu Statutu

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74 (dalej „Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych w związku z uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 grudnia 2016 roku oraz w związku z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 grudnia 2011 roku, podjęła uchwałę w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. Ujednolicona treść uwzględnia wprowadzenie do Statutu zapisów przyjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 5 grudnia 2016 roku oraz uaktualnienie w jego treści wysokości kapitału zakładowego Spółki, wynikającego z realizacji emisji akcji serii L Spółki, przeprowadzonej na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 16 grudnia 2011 roku.

Treść jednolitego tekstu Statutu Spółki Zarząd przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Pobierz PDF