Raport bieżący nr 5/2023

Temat: Decyzja w sprawie dopuszczenia i warunkowego wprowadzenia akcji serii M Spółki do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z treścią § 17 ust. 1 pkt 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757) oraz w nawiązaniu do raportów bieżących Spółki nr 55/2022 z dnia 9 grudnia 2022 r., nr 53/2022 z dnia 5 grudnia 2022 r. oraz nr 43/2022 z dnia 17 października 2022 r., informuje, że w dniu 21 lutego 2023 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął uchwałę w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 32.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki („Uchwała”).

Zgodnie z treścią Uchwały, do obrotu giełdowego na rynku podstawowym zostało dopuszczonych 32.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oznaczonych kodem ISIN: PLOPTTC00060 („Akcje”). Na mocy Uchwały, Akcje zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym z dniem 28 lutego 2023 r., pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 28 lutego 2023 r. asymilacji Akcji z pozostałymi akcjami Spółki znajdującymi się w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem ISIN: PLOPTTC00011.

Spółka poinformuje o wydaniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oświadczenia w sprawie asymilacji Akcji odrębnym raportem bieżącym.

Pobierz PDF