Raport bieżący nr 5/2021

Temat: Zmiana decyzji dotyczącej dywersyfikacji inwestycji bieżących nadwyżek gotówkowych spółki
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
W nawiązaniu do informacji przekazanej w raporcie bieżącym 4/2020 z dnia 6 maja 2020 roku, Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74 („Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości informację o podjętej decyzji dotyczącej zmiany obowiązującej dotychczas polityki dywersyfikacji inwestycji bieżących nadwyżek gotówkowych. W ramach zmienionych założeń, Spółka zakłada możliwość utrzymywania w dłużnych papierach wartościowych nie więcej niż 50% wartości bieżącej środków finansowych definiowanych jako suma łącznej wartości: środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, lokat bankowych powyżej 3 miesięcy, obligacji Skarbu Państwa RP, obligacji zabezpieczonych gwarancją Skarbu Państwa RP oraz obligacji rządów państw obcych wycenionych po kursie zawartych transakcji zabezpieczających typu forward. Środki mogą być lokowane w następujące dłużne papiery wartościowe niskiego ryzyka:
a) krajowe obligacje Skarbu Państwa RP,
b) krajowe obligacje zabezpieczone gwarancją Skarbu Państwa RP,
c) zagraniczne obligacje skarbowe emitowane przez USA, Niemcy i Szwajcarię.

Ryzyko kursowe związane z obligacjami zagranicznymi ograniczone będzie poprzez zawarcie symetrycznych transakcji zakupu instrumentów pochodnych, w szczególności kontraktów sprzedaży waluty typu forward.

Pobierz PDF