Raport bieżący nr 5/2019

Temat: Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku 2018.

Podstawa prawna: Art. 17 MAR – Informacje poufne

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) aktualizując informację przekazana w raporcie bieżącym nr 4/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 roku informuje, że w dniu 24 kwietnia 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018.

Po przeprowadzeniu oceny Sprawozdania Finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz po zapoznaniu się z przedstawionymi Radzie Nadzorczej Spółki wnioskami Zarządu, Rada Nadzorcza zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podział zysku netto za rok 2018 w wysokości 109 450 674,08 zł (słownie: sto dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote 08/100) poprzez przekazanie go w kwocie 100 926 000,00 zł (słownie: sto milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych) do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy, tj. w wysokości 1,05 zł (słownie: jeden złoty 05/100) na jedną akcje, a w pozostałej części przekazanie kwoty 8 524 674,08 zł (słownie: osiem milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery złote 08/100) na kapitał zapasowy Spółki.

Pobierz PDF