Raport bieżący nr 5/2018

Temat: Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za 2017 rok.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) aktualizując informację przekazaną w raporcie bieżącym nr 4/2018 z dnia 7 kwietnia 2018 roku informuje, że w dniu 9 kwietnia 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017.

Po przeprowadzeniu oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za 2017 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, Rada Nadzorcza zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podział zysku netto za rok 2017 w wysokości 184 612 975,08 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery miliony sześćset dwanaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych i osiem groszy) poprzez przekazanie go w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Pobierz PDF