Raport bieżący nr 49/2016

Temat raportu: Ujawnienie stanu posiadania akcji
Podstawa prawna raportu: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 74 (zwana dalej „Spółką”) informuje, że w dniu 6 grudnia 2016 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie złożone przez pełnomocnika akcjonariusza Spółki, pana Michała Kicińskiego o następującej treści:
„Działając na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”), zawiadamiam o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnych zgromadzeniach Spółki.

W dniu 5 grudnia 2016 roku powziąłem informację o zarejestrowaniu przez dom maklerski praw z akcji serii L objętych przez osoby uprawnione w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A, przyznanych osobom uprawnionym w ramach programu motywacyjnego Spółki na lata 2012-2015. Prawa z akcji serii L powstają z dniem ich zapisania na rachunkach maklerskich wskazanych przez uprawnionych.

Wedle mojej najlepszej wiedzy prawa z objętych przez osoby uprawnione akcji serii L zostały zapisane na rachunkach prowadzonych przez dom maklerski w dniu 5 grudnia 2016 r.

W związku z powyższym zwiększeniu uległa ogólna liczba akcji Spółki do 96 120 000, tym samym zmienił się udział procentowy w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnych zgromadzeniach Spółki akcji posiadanych przeze mnie.

Na dzień składania niniejszego zawiadomienia
– posiadam 10 486 106 akcji Spółki;
– dających prawo wykonywania 10 486 106 głosów na walnych zgromadzeniach Spółki;
– reprezentujących 10,91% kapitału zakładowego Spółki;
– uprawniających do 10,91% w ogólnej liczbie głosów na walnych zgromadzeniach Spółki.

Przed opisaną powyżej zmianą:
– posiadałem 10 486 106 akcji Spółki;
– dających prawo wykonywania 10 486 106 głosów na walnych zgromadzeniach Spółki;
– reprezentujących 10,94% kapitału zakładowego Spółki;
– uprawniających do 10,94% w ogólnej liczbie głosów na walnych zgromadzeniach Spółki.

Nie istnieją podmioty zależne ode mnie posiadające akcje Spółki ani osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie. Nie posiadam instrumentów finansowych, o których mowa w artykule 69b Ustawy o Ofercie.”

Pobierz PDF