Raport bieżący nr 49/2020

Temat: Ustalenie jednolitego tekstu Statutu

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74 (dalej „Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych w związku z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 września 2020 roku, podjęła uchwałę w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki w brzmieniu uwzględniającym zmianę kapitału warunkowego Spółki wprowadzoną na mocy powołanej uchwały.

Treść jednolitego tekstu Statutu Spółki Zarząd przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Pobierz PDF