Raport bieżący nr 47/2022

Temat raportu: Podpisanie planu połączenia Spółki z jej spółką zależną CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o.

Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 17 listopada 2022 roku uzgodniony i podpisany został plan połączenia Spółki, jako spółki przejmującej, ze spółką zależną CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której Spółka jest jedynym wspólnikiem, jako spółką przejmowaną („Spółka Przejmowana”), („Połączenie”), („Plan Połączenia”). Plan Połączenia (wraz z załącznikami do planu) stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Plan Połączenia udostępniony będzie bezpłatnie do publicznej wiadomości również na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.cdprojekt.com/pl/grupa-kapitalowa/dokumenty-korporacyjne/?typ-dokumentu=other, a także na stronie internetowej Spółki Przejmowanej – https://pl.gear.cdprojektred.com/ w zakładce “Informacje korporacyjne” (w wersji angielskojęzycznej strony – zakładka „Corporate Information”).

Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką zależną CD PROJEKT S.A. Zasadniczym przedmiotem działalności Spółki Przejmowanej jest prowadzenie sprzedaży różnego rodzaju produktów związanych z markami i grami tworzonymi w grupie CD PROJEKT („Grupa”) poprzez sklep internetowy CD PROJEKT RED GEAR. Planowane Połączenie ma na celu uproszczenie struktury Grupy w związku z planami kontynuacji dotychczasowej działalności Spółki Przejmowanej we współpracy z wyspecjalizowanym podmiotem zewnętrznym – zgodnie z założeniami Strategicznych Kierunków Rozwoju w Perspektywie Długofalowej dla Grupy CD PROJEKT.

Zgodnie z Planem Połączenia, Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie się przez przejęcie) w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych. Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki z uwagi na fakt, że Spółka posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej. Połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru. Wpis ten wywoła skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej. W wyniku Połączenia Spółka wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. W związku z Połączeniem nie nastąpi zmiana Statutu Spółki.

Pobierz PDF