Raport bieżący nr 46/2022

Temat: Zgłoszenie wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia wraz oraz kandydatury na Członka Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

Zarząd CD PROJEKT S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu dzisiejszym od Pana Marcina Iwińskiego, znaczącego akcjonariusza reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, dotyczącą złożonego przez niego wniosku w przedmiocie zwołania przez Zarząd Spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz uwzględnienia w porządku jego obrad głosowania nad kandydaturą Pana Marcina Iwińskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie ze złożonym wnioskiem Pan Marcin Iwiński przedstawił oficjalnie swoją kandydaturę na członka Rady Nadzorczej Spółki oraz złożył stosowne, wymagane prawem oświadczenia.

Kopia złożonego przez Pana Marcina Iwińskiego wniosku w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz załączników (życiorys kandydata, oświadczenia oraz projekty stosownych uchwał) stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pobierz PDF