Raport bieżący nr 45/2016

Temat raportu: Projekt zmiany uchwały objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zwołanego na dzień 29 listopada 2016 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT S.A. (dalej jako: Spółka) informuje, że w dniu 30 listopada 2016 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki – Pana Piotra Nielubowicza, wniosek złożony w trybie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych, dotyczący zmiany projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu, objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 listopada 2016 roku, a która poddana będzie pod głosowanie Walnego Zgromadzenia po wznowieniu jego obrad w dniu 5 grudnia 2016 r .

Wprowadzone propozycje zmian oznaczone zostały w załączonym projekcie odpowiednio przekreśleniem lub wytłuszczoną czcionką.

Pobierz PDF